A szabadkőművesek

A szabadkőművesek a világ legrégibb és legnagyobb testvérisége. Ha világuralomra törekvő titkos összeesküvésről esik szó, mindenkinek a szabadkőművesek jutnak az eszébe. 

A szabadkőművesek a titkos társaságok tanulmányozása során lépten-nyomon felbukkannak, összefonódnak  szinte minden titkos, okkult renddel, de időben megelőzi mindegyiket.

Manapság a szabadkőművesek csatája az összeesküvés-elmélet híveivel a széles körű társadalmi szolgálat ellenére is legfeljebb döntetlenre áll.

Ami azt illeti, a társaság olyannyira nem tud megszabadulni rossz hírnevétől, hogy nemrégiben egy PR-céget kellett megbízniuk, hogy javítsanak valamennyire társadalmi megítélésükön, és elfeledtessék a démoni hatalomvágyról szóló hiedelmeket.

szabadkőművesek szimbóluma

A szabadkőművesek eredete

Évszázadokkal ezelőtt a szabadkőművesek még kiválóan képzett építészek és kőfaragók voltak. Szaktudásuk, ügyességük az akkori tudás határait feszegette, érthető hát, ha titkolódzó céhekbe tömörültek, hogy megvédjék, és örököseiknek továbbadják ezoterikus tudásukat.

Olyan technikákat is használtak, amelyek eredete az ősi Egyiptomba vagy Görögországba vezet. Bár egy középkori észak-itáliai kőművescéh volt az első, amely a szabadkőműves nevet viselte, a társaság, csakúgy, mint a templomosok, eredetüket Godefroy de Bouillonig vezetik vissza, az első keresztes háborút vezető keresztes lovagig (Sion Rendje), sőt azon is túl, egészen Bábel tornyának és Salamon király jeruzsálemi templomának építészeiig.

A legvalószínűbb változat szerint a szabadkőművesség számtalan különböző forrásból eredt, amelyek egyesültek és összeolvadtak az idők folyamán.

szabadkőművesek beavatása
Szabadkőműves beavatási szertartás

A rend modern formájának megléte talán 1717-től datálható, amikor négy brit szabadkőműves-páholy összeolvadásából létrejött a Nagy Egyesült Páholy.

A brit birodalommal együtt a rend is világszerte elterjedt, főként Cecil Rhodes Kerekasztalán keresztül. Knight és Lomas ugyanakkor A hirami kulcs című munkájában a skóciai edinbourgh-i Rosslyn-kápolna építésének idejére, a tizenötödik század közepére datálja a szervezet megalakulását.

A reformáció időszaka alatt rengeteg szabadkőműves-dokumentum semmisült meg vagy veszett el. Mindemellett számos félrevezető információt is kiszivárogtattak magukról a páholyok, ráadásul a kívülállók is rengeteg találgatást bocsátottak útjára, így mára gyakorlatilag lehetetlen kibogozni az igazságot.

Knight és Lomas megkockáztatja azt a feltételezést is, hogy immár maguk a szabadkőművesek sem ismerik saját titkukat. Valaki egyenesen „a középszerűség szindikátusának” titulálta a társaságot, utalva arra, hogy immár nem tesznek egyebet, mint kapcsolataikat ápolgatják.

Mai hatalmuk mértékét senki sem ismeri, de nem kell túl messzire visszamenni az időben ahhoz, hogy egykori befolyásukról képet kapjunk. A szabadkőművesség minden szintjét átszövik a szimbólumok és az allegóriák.

Az alapító atyák (az amerikai függetlenségi forradalom vezetői, a függetlenségi nyilatkozat és az alkotmány aláírói) több mint fele szabadkőműves volt, és ha közelebbről megvizsgáljuk Washington D. C. térképét, észre fogjuk venni, hogy a két legfontosabb szimbólumukat, a pentagrammát, vagyis az ötágú csillagot és a körző-derékszög párost elrejtették az ország szívében.

washington dc térképeHúzzunk egyenes vonalat a Fehér Háztól a Scott Circle-ig. Innen haladjunk tovább a Washington Circle-ig, majd a Mount Vernon Square-ig, aztán a Dupont Circle-ig, végül vissza a Fehér Házhoz.

Szemünk előtt az okkult szimbólumrendszer legerősebb pentagrammája bontakozik ki: a démoni „kecskefej”. Négy felső csúcsa a tűz, a víz, a föld és a levegő szimbóluma, míg legalsó pontja (a Fehér Ház) Luciferre utal.

Ugyanez a pont a felső csúcsa a körzőnek, amelynek egyik karja a Pennsylvania Avenue a Kongresszusig (a körző tetejéig), míg a másik kar a Maryland Avenue, egészen a Jefferson-emlékműig.

A Kapitóliumtól nyugatra fekvő Washington emlékmű nem más, mint a legfontosabb okkult szimbólum: egy kör közepébe állított obeliszk, amely az ősi egyiptomi napistent, Rét személyesíti meg, és a magas rangú szabadkőművesnek, az Egyesült Államok első elnökének állít emléket.

A szabadkőművesek szimbólumai és befolyásuk nyomai körülvesznek bennünket, még a dollárbankjegyek hátán is visszaköszönnek.

Szabadkőműves szimbólumok

Ilyen a mindent látó szem, a piramis, a sas feje körül pentagramma alakban elhelyezett csillagok és a jelmondatok: e pluribus unum (egy a sok közül) és novus ordo seelorum (új világrend).

Ma már százezer páholy tagjaként több mint hatmillió szabadkőműves él a világon. Ezt a szervezetet mégsem tekintik ma többnek mint társadalmi kapcsolatrendszernek, annak ellenére sem, hogy esküjük így szól: „örökké rejtem, soha fel nem fedem”.

Manly Palmer Hall harmincharmadik rendbeli tiszteletbeli szabadkőműves ugyanakkor így ír A szabadkőművesség elveszett kulcsa című művében:

„A szabadkőművesség testvériség a testvériségben: két szervezet létezik, egy külső és egy, a kiválasztottakat befogadó belső […] az egyik nyílt, a másik szigorúan titkos.

A látható társaság kellemes baráti társaság, elismert, megbecsült emberek köre [.. .] a láthatatlanok köre titkos és magasztos testvériség, amely felesküdött, hogy szolgálja a szent titkot (areanum arcandum).”

Azok, akik szerint ez a „belső testvériség” törvényen kívüli tevékenységet űz, számos botrányt lepleztek le az elmúlt negyven év során. Így például a hetvenes években a brit Scotland Yard Flying Squad nevű egységénél kirobbant korrupciós ügyeket is szabadkőműves-kapcsolatokkal hozták összefüggésbe.

1982. június 18-án a londoni Blackfriar hídon felakasztva találták Roberto Calvit. Az olasz pénzembert „az Isten bankára” néven emlegették, utalva a Vatikánnal és a maffiával fenntartott szoros kapcsolataira.

Az ügyet nemrégiben újra elővették, hogy megvizsgálják, milyen szerepet játszott benne a ma már nem létező P2 (Propaganda Due) nevű olasz szabadkőműves-páholy.

Roberto Calvi
Roberto Calvi

A feltételezések szerint Calvinak azért kellett meghalnia, mert nem az elvárások szerint bánt a maffia pénzével, és zsarolta a P2 tagjait.

Joseph Fon Newton, episzkopális lelkész és szabadkőműves elöljáró így írja le a rendet:

„ez hit: nem vallás, de kultusz, amely alatt minden hit követői egyesülhetnek”.

A szabadkőművesség metafizikai hitét nem a Bibliából meríti. Kultuszaik forrása a középkori héber misztika, a kabbala. (A tagság előfeltétele, hogy a jelölt higgyen a „feljebbvalóban”, „az univerzum nagy építőjében”.

Hogy ez pontosan kit is takar, az nem lényeges — e célra talán még a Sátán is megteszi. Nyilvános jelszavuk: „mindannyiunk közös erénye a jóság és az őszinteség”.

A szabadkőművesek hierarchiája

Három fő páholyt különböztetünk meg: a legalsó a Kék Páholy, ez az „előszoba”, amely három szintre tagolódik.

A következő a York Szertartás Páholya, ez már tízszintű, végül a Skót Szertartás Páholya, ahol a harminckettedik szintig lehet eljutni; akit pedig meghívnak a harmincharmadik szintre, az eljutott a csúcsra, szimbolikusan ő lesz a fej, amely alatt a harminckét csigolya alkotja a gerincoszlopot.

szabadkőművesek szertartása

Sok elemző szerint Britannia szabadkőműves nagymestere (a harmincharmadik szint) Michael, kend herceg. Aki eljut a harminckettedik szintig, az csatlakozhat a Szentélyhez (ez eredetileg ősi arab rend volt, a Bűvös Ereklye Nemesei).

Ettől a ponttól a hierarchia eltűnik a hétköznapi halandók szeme elől, a titkos szintek számáról találgatások sincsenek. A jelöltnek minden szint elérésekor beavatási szertartáson kell átesnie, és esküt kell tennie.

Akárhogy is, minden erőfeszítés ellenére, hogy a szervezet átláthatónak tűnjék, a szabadkőművesség mindmáig olyan homályos és megfoghatatlan, mint mindig is volt, és mint arra a belépők esküjének részlete is utal:

„Őszintén és ünnepélyesen ígérem és esküszöm, hogy mindig tisztelem, örökké rejtem, soha fel nem fedem az ősi szabadkőművesség rejtett misztériumát, sem részben, sem egészben […] ha megteszem, nem kisebb büntetés sújtson, mint torkom átvágassék, nyelvem tőből kitépessék. Temessenek a sekély tengerpart durva homokjába, ahol a dagály napjában kétszer apad és dagad, ha bármikor is tudatosan és akarattal megszegem a szabadkőművességnek tett szent eskümet. Isten engem úgy segéljen.”  

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend