10 rejtélyes bibliai szám, mely a legnagyobb jelentőséggel bír a számmisztikában

A Szent Biblia a legolvasottabb könyv az egész világon – egy inspirációs forrás, mely rengeteg titkos jóslást, kódot tartalmaz.

Most megmutatjuk a 10 legjelentősebb számot a Bibliában, melyek valamiképpen újra és újra felbukkannak. Egyesek átsiklanak ezen, de sokan gondolják úgy, hogy e számoknak komoly jelentősége van, és hisznek abban, hogy tanulmányozásuk megnyitja a jövő titkait.

1. Egy

Ez a szám az egységre utal, és nem meglepő, hogy az egész Bibliában használatos, és az egyetlen dologra, vagyis Istenre utal. Gondoljunk csak bele az „Egy igaz Isten”fogalomba.  Az 1-es számú Parancsolat azt mondja: „Én az Úr vagyok, a te Istened: ne legyenek más isteneid!” Mózes ötödik könyve 6:4: „Halld ó Izráel, az Úr az Isten egy Úr.” Ez figyelmeztette a zsidókat arra, hogy azokban az időkben ne tiszteljenek több istent, olyanokat, akik a körülöttük lévő civilizációk istenei, hanem csakis egyet. Úgy tűnik, hogy a számmisztikában több mint véletlen egybeesés, amikor leírjuk a fejezet és a vers képletét: 6:4 = 6 + 4 = 10, 1 + 0 = 1

egy

Ám csakúgy, mint Isten, a sátán is egyetlen egységként jelenik meg – magányos lény az utolsó könyvig. Amikor valaki fizikálisan egyedül van a vadonban, ez legyen akár Mózes, Éliás, vagy Jézus, igazából nem is egyedül van, de tény, hogy ezekben a percekben vannak a legközelebb az egy igaz Istenhez. Jézus a történet végén elhagyatva, teljesen magára marad, tanítványaihoz beszél, aztán megnyugtatja őket, hogy soha nem lesz egyedül, hiszen az Atya vele lesz.

2. Huszonkettő

A Biblia a 22-t „számtanibb” módon alkalmazza, mint a legtöbb számot. Tekintsünk az ideális alakra egy körként. A 22 héttel elosztva közel van a PI értékhez, mely egy kör kerületének és átmérőjének hányadosa. A jelenések könyvében 22 fejezet van. A Bibliát 22 könyv három szekciójára lehet osztani. Az első a Teremtés Könyve, Salamon Énekéig szól, a második a Próféták Könyve, a harmadik pedig a rómaiaktól a Jelenések könyvéig tart. Az elsőben megjelenik az Atya, a másodikban a Fiú, a harmadikban pedig a Szentlélek.

A héber ábécében 22 betű van. A Jelenések zárják az egész Bibliát a 22. fejezetben. Ha a patriarchák kora meg van adva a Bibliában, akkor Ábrahám születési éve 2167 volt időszámításunk előtt. Onnantól Jézus halálának éve, 33 időszámításunk után, és ez egészen pontosan 2200. Jézus idézete nyitja a 22. zsoltárt, amikor a kereszten haldoklik. „Én istenem, én istenem, miért hagytál el engem?” Az emberiség történetében, Ádámtól Jákobig 22 név van. Jeroboám 22 évig uralkodott.

3. Negyven

A negyvenes számhoz többször is az ítélet vagy a büntetés időszaka társul. A Biblia a negyvenes számot használja arra, hogy általa a teljességet, vagy a befejezést fejezze ki. A könyvekben összesen 146 alkalommal jelenik meg ez a szám. Ez egy hagyományos héber szám a próbák kiállásakor, amikor nehéz idők járnak és az ember hitét teszik próbára. A zsidók 400 évig voltak rabszolgái az egyiptomi fáraóknak. Isten akarta, hogy vándoroljanak a bűn vadonjában, a sínai félszigeten 40 évig keresztül, büntetésként makacs hitük miatt. A „sin” angolul bűn, de nem az ő bűnösségükre utal, hanem a sumér holdisten, Sinai héber nevére.

Mózes 120 évesen halt meg, amely szám úgy is kijöhet, ha hárommal beszorozzuk a negyvenet. Mózes negyven nap és negyven éjjel tartózkodott a Sínai Hegyen (24,15b-18), ahol Isten átadja neki a két kőtáblát a törvényekkel (31,18; 32-34. fejezet). A nép, amikor látja, hogy Mózes késlekedik lejönni a hegyről, Istenről képmást – aranyborjút – készíttet magának Áronnal, hogy így imádja az egyiptomi szolgaságból magszabadító Istenét. Jahve a hegyen figyelmezteti Mózest a nép elpártolására. Éliás 300 évvel később, 40 napot töltött a hegyen, Istent tisztelve.

mozes-kotabla

A Bibliában további utalások is vannak a 40 napra és 40 éjszakára. A legfigyelemreméltóbb, amikor 40 nap és éjjel esett az eső, mely Noé Özönvizét okozta. Ez idő alatt, az egész világon árvíz volt és 375 napba tellett, míg a víz leapadt. Jézus 40 napot töltött a vadonban, mielőtt megkísértette a sátán. 40 nappal feltámadása után a Földön maradt, megjelent az Apostoloknak, és tanította őket, mielőtt felment volna a mennyországba. Mennybemenetelekor 120 keresztény volt a Földön, ami 40×3.

Jézus mennybemenetelétől Jeruzsálem rómaiak által való lerombolásáig negyven év telt el, időszámításunk után 70-ben. Eredeti koine görög nyelven, ahogy feljegyezték Codices Sinaiticusban és Vaticanusban, az Újtestementum legrégebbi kézírása (200-250 i.u-ig) Jézus a beteljesedés szót más variációban használja pontosan 40-szer az evangéliumban.

4. Tizenkettő

A tizenkettes számot hasonlóan használják, mint a 3, 10 és 40 számokat, és Isten által létrehozott elrendezésre utal. A legnyilvánvalóbb példa a 12-re, Izrael 12 törzse, melyet a Bibliában gyakran megemlítenek. Ám jóval többször használják ezt a számot. Itt van mindjárt egy példa: János apostolnak adott égi látomásban szerepelt egy város, melynek „tizenkét alapköve is volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Az Új Jeruzsálem – a Mennyek városának – falait 144 téglából rakták ki, mely a 12 törzs és 12 apostol szimbóluma. A falak alapja 12 drágakőből készültek. A város négyszögletű, falai 12000 stadionnyi hosszúak, és mindegyik oldalon 3 kapu található, így összesen 12 – ezek gyöngyökből készültek. Az Élet Fáján belül 12 fajta gyümölcs van. Dániel próféta tudta az idők végezetét, és Dániel könyvének 12 fejezete van. A 12:12-ben azt mondja: „Áldott az, aki vár és eléri az 1335 nap végét” – 1 + 3 + 3 + 5 = 12.

5. Négy

Ez a szám a teljességet jelképezheti valaminek a formája vagy a működése tekintetében. Példa erre az, amikor a Biblia a föld négy sarkát említi, ahol pontosan 4 angyal áll.  A 12 gyakran szerepelt együtt a 4-es, 3-as és 10-es számokkal. Mind valamifajta befejezést jelentenek. A 12 izraeli törzsből a Jézus vérvonal visszavezethető Júdás törzséig, a negyedik törzsig. 4 fő író próféta van, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel. 12 kis író próféta van, vagyis 4×3, ez jelzi az Ószövetség próféciáinak teljességét. Az Apokalipszisnek szintén 4 lovasa van. 4 Evangélium van, és 4 szörnyeteg él Ezékiel, Dániel és a Jelenések könyvében. A keresztnek 4 pontja van, mely több jelentéssel bír, mint gondolnánk, mivel ez idő tájt a tipikus kereszt egy egyszerű függőleges oszlop volt, amit szimplex keresztnek hívtak.

6. Tíz

Ez a szám valaminek a teljességére vagy összességére utal.  Túl sok olyan példa van, melyben megjelenik, ezért mindet nem is tudjuk felsorolni.  A Tízparancsolaton kívül további más parancsolatok is vannak, pontosabban 603, így lesz teljes a kép, vagyis összesen 613 – e szám jegyeinek összege szintén 10. Tíz „nyúlvány” van kezünk és lábaink végén (vagyis az ujjaink). Így természetes, hogy a 10 egy fontos szám a Bibliában, hiszen ugyanúgy a teljességet fejezi ki, akárcsak a 4, 12, 3 és 40 számok.

tizparancsolat

Noé volt a tízedik pátriárka az özönvíz előtt. János 3:16 volt az egész Biblia tézise. Ez a tükörképe az Ótestamentum törvényeinek, és a számjegyek összege megint csak 10. Isten megígéri, hogy nem pusztítja el Szodomát és Gomorrát, ha legalább 10 becsületes embert talál benne. Jézus 37 csodát tett az Evangéliumokban – 3 + 7= 10. Az eredeti, görög nyelvű Biblia néhány változatában a beteljesítés szó 10-szer szerepel, minden egyes Evangéliumban. A második parancsolatot az Ószövetség 46-szor említi – 4 + 6 = 10.

7. Hat

A Biblia a hatos számmal a hiányosságra utal. A munkanapok egy héten 6 napból állnak, de valami hiányzik, mert Isten úgy döntött, hogy a hetedik napon megpihen, miután elvégezte a dolgát. Ezen a napon pihenni kell az ő tiszteletére. Természetesen a legismertebb szám a Bibliából a 666, mely a szentségtelent szimbolizálja. A sátán egyedül van a Jelenések eseményéig, Ő a Szentlélek ellentéte, nem az Istené. A sátán lelke irányítja a két szörnyeteget.  Az egyik az Antikrisztus, Isten ellentéte, a másik pedig a Hamis Próféta, Jézus ellentéte. Mivel mindegyik lény tökéletlen, ezt a hatos szám szimbolizálja, viszont a Szentháromság a 777. Érdekes, hogy a King James fordításban 66 könyv szerepel, holott ez a szám tökéletlen.

8. Három

A 3-as szám természetesen a Szentháromság jelképe, és a teljességet jelöli, de egy belső szentséget is. Jézus a 12 apostol közül hármat jobban szeret, mint a többieket. Ők Péter, János, és Jakab. Érthető, hiszen ők hittek a legerősebben benne, emiatt szereti őket jobban, mint a többi 9-et. Ők szemtanúi lehettek a Színeváltozásának, mely egy másik példa a 3-ra: „Ő hirtelen ott állt fényes fehér öltözetben Mózessel és Éliással.” Sámuelt az Úr 3-szor szólította, mielőtt ő ezt észrevette és válaszolt. A sátán Jézust 3-szor kísértette meg. A Föld megteremtése, csak a harmadik napon jött létre.
A kereszten lévő táblára 3 nyelven írtak, és Jézus 3 embert támasztott fel a halálból. Lázárt, egy özvegy fiát, és egy Jairus nevű férfi lányát.

szentharomsag

Bár a Biblia nem mondja el, hogy hány ostorcsapást szenvedett el Jézus, Mózes törvénye 40-1-et követelt meg.  Úgy gondolták, 40 ostorcsapás elég egy ember megöléséhez, így egyet elvettek. 3 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3. Három a négyzeten 9 – 39 szintén egy szám az Ószövetségben. A Bibliában 3 angyal van megnevezve: Mihály, Gábriel és Lucifer. Jézus 33 éves volt, amikor meghalt. A nap harmadik órájában feszítették keresztre, és a kilencedik óráig tartott a szenvedése. Feltámadt a halálból a harmadik napon, csak úgy, mint Jónás, aki a cet hasában volt 3 napig. Jézus háromszor rogyott össze a kereszttel.

9. Hét

A tökéletességet a Biblia a 7-es számon keresztül mutatja be, a 7 és a 14 számok egymástól elválaszthatatlanok. A Jelenések könyvében Istennek 7 Lelke van, amit hét lámpaoszloppal jelölnek. 7 gyertya (Menora) van az Exodusnál és Mózes ötödik könyvében, mely Isten hét lelkének helye. Noé minden tiszta állatfajból 7 párat vezet a bárkába. Isten azt parancsolta az izraelitáknak, hogy hét egymást követő napon kerüljék meg Jerikót, a hetedik napon pedig hétszer tegyék meg ezt.
Megírták a Jelenéseket, majd elküldték Kis-Ázsia 7 legnagyobb templomába. A csapás 7 évig fog tartani – szólt a jóslat. Jézus táplálja a 4000 embert, és tanítványai utána felszednek 7 kosárnyi maradékot. 7 kenyércipóval és hallal táplálja őket – 5 kenyérrel és 2 hallal. Jézus összesen 37 példázattal tanít. Jézus 5 sérülést szerzett a kereszten: két szög a kezében, egy a lábában, a töviskorona és a lándzsa az oldalában. Ám ha jobban belegondolunk sérüléseinek száma inkább 7 volt, hiszen mindkét kezét és lábát a kereszthez szögelték, továbbá a tövisek, a lándzsa és a korbácsütések. (A lábát külön szögelték oda, a kereszt két oldalára, a sarokcsontokon keresztül, mert a csontok tartották a súlyát.  Egyetlen szög a lábfején keresztül nem tartotta volna meg.

10. Huszonegy

Ábrahámtól Dávidig 14 generáció van, Dávidtól a zsidók babiloni kivonulásáig 14, és további 14 onnantól Jézusig. Ezek a generációk háromszorozódtak, így 3 x 14 = 42, vagy kétszer 21. János Evangéliumában 21 fejezet van. A Jelenésekben Isten haragjának 3 rendelkezése van: először a 7 pecsét, aztán a 7 trombita, majd a harag 7 pohara – 7 x 3 = 21. A King James Bibliában Isten összesen 10875 alkalommal jelenik meg, mely számjegyeket összeadva, szintén a 21-t kapjuk eredményül. 22 fejezet van a Jelenésekben, és az utolsó fejezet semmiféle erőszakot nem tartalmaz. Ez mindennek az abszolút utókövetkezménye. Az élet teljességét mutatja meg Új Jeruzsálemben, a Mennyet a Földön, és Jézust uralkodni a trónon, a város központjában, ahol halál és fájdalom nincs többé. Az előtte lévő 21 fejezet pedig bemutatja Isten büntetését a gonosz ellen és a gonosz elpusztítását, melyet az 1-es szám követ, vagyis az új kezdet. A 22. fejezet a 21-es versszakkal ér véget: „Az Urunk kegyelme és Jézus Krisztus legyen veletek, Ámen”.

forrás: Füzesi Viki – noiportal.hu

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend