A csakrák rendszere és működése

A csakrák rendszere olyan modell, amely leképezi az élet egészén és vele együtt az emberi testen is átáramló energiát. A csakrákat akár egy létrához is hasonlíthatjuk, amely az anyagi birodalomból felvezet a nemesebb elmeműködés és gondolat magaslataira; majd onnan is tovább, az isteni tudat közelébe.

A csakrák nem rendelkeznek anyagi szerkezettel. Az étertestnek nevezett energiatesthez tartoznak, amely az anyagi testhez legközelebb eső energiaréteget képviseli.

A csakrák áthatják az aura mind a hét rétegét. A vezető szerepét töltik be, mialatt életfontosságú energiát szívnak fel a földből. Körbeáramoltatják az anyagi testben, mard kibocsátják a magasabb rendű tudat felé. Más szóval tudatossággá, spiritualitássá és a mindenség mélyebb megértésévé alakítják át az életerőt.

A kozmikus energia hasonlóképpen hatol testünkbe a koronacsakrán keresztül, s helyes cselekedetek, alkotóerő és egészség formájában ad hírt magáról. Mialatt egyre tudatosabbak és fogékonyabbak leszünk, álmok, emlékképek és érzések formájában szabadulunk meg a lelkünket lehúzó megáporodott, megrekedt érzelmi energiától.

Minél több szabadságot, szeretetet és szépséget tapasztal meg a lélek, annál inkább kitágul az energiamező. Fejlődésünk során voltaképpen egészségesebbek is leszünk, mivel bőségesebb energia áll rendelkezésünkre a gyógyuláshoz, az alkotó tevékenységhez és az örömhöz.

Akkor nyílhatunk meg a magasabb rendű energiák felé, ha mindenestől a jelenbe helyezkedünk.

A csakrák állapota rendkívül fontos ebből a szempontból. Rajtuk múlik, hogyan gondolkodunk és érzünk, s miként szabadulunk meg a múlt felhalmozódott hordalékától. Az erőközpontok a szeretet létrafokai, amelyek az élet legalantasabb vonatkozásaitól felvezetnek a tudatosság, a gyógyulás és a mennyei boldogság legmagasabb rendű világaiba.

Csakráink gondolataink, érzéseink és életszemléletünk letéteményesei. Ha szűkös a szemhatárunk és behatároljuk a létezésünket, energiamezőnk is kicsinyre zsugorodik. A megfelelő mennyiségű életerő nélkül felborulhat testi-lelki egyensúlyunk. A tartós energiahiány betegséghez és halálhoz vezet.

A csakrák működése

A csakrák jól szervezett rendszert alkotnak, amely gondoskodik az életerő céltudatos, gazdaságos és megszakítatlan vezérléséről. Amikor valami meggátolja az energia szabad áramlását, a csakrák működése lelassul, az energia pangani kezd, vagy akár meg is reked.

Ha ez az állapot átmeneti, akkor az energia egy idő után ismét természetes mederben kering tovább. Ha azonban elhúzódik, a csakráknak serkentésre van szükségük tevékenységük folytatásához.

Egészségünk és jó közérzetünk záloga a csakrák aktivitása.

Gyökércsakra

Az erőközpontok közül a gyökércsakra az első. A gáttájékon nyugszik, a gerinc aljában, és a Föld magmájának mágnesessége tölti fel energiával, amely felfelé áramlik a lábfej és a lábszár mentén.

Serkenti a vérkeringést és a szövetek anyagcseréjét. Az önfenntartással kapcsolatos támadó késztetésekre sarkall, miközben az anyagi létsíkhoz horgonyozza szellemünket, és megalapozza világi létezésünket.

Az anyag birodalmában ez az erőközpont irányítja az őseinktől megörökölt energiakészletek mozgósításával a mellékvese kéregállományát (mely mindkét vese felső csúcsában foglal helyet).

A gyökércsakra őrzi genetikusan áthagyományozott életerőnket és a betegségek iránti velünk született fogékonyságunkat. Hatókörén belül halmozódnak fel azok a tulajdonságok, amelyek elősegítették őseink túlélését. Ilyen a bátorság, a kitartás és a rugalmasság.

Ugyanakkor ez az erőközpont irányítja a szülés folyamatát is. Egy nő életadó képessége attól függ, mennyire tudja elfogadni testi valóját és túlélési ösztöneit. Ha érzelmi gátak akadályozzák a félelem leküzdését, a vajúdás is kínszenvedéssé válhat.

Könnyen szül az a nő, akinek jó a kapcsolata a gyökércsakrájával. Öntudatlan állapotban a gyökércsakra hordozza a család, az egyház és a közösség által megfogalmazott magatartásformákat és előítéleteket. Ha a fejlett tudat túllép ezeken a korlátokon, több energia áll rendelkezésünkre, hogy tetszésünk szerint éljünk.

Keresztcsonti csakra

A következő csakra a keresztcsonti csakra, melynek helye a medence, a keresztcsont közelében. Ez az erőközpont segíti elő az anyagi életörömök élvezetét, s boldogságérzetet ad. Úgy érezzük, megérdemeljük ezt a jó életet, és hozzáértőn teremtünk bőséget magunk körül.

A keresztcsonti csakra teszi lehetővé, hogy egyről a kettőre jussunk az életben. Uralkodó eleme a víz, és hatással van az érzelmekre. Ha elfojtjuk ezeket, az folyadék-visszatartást eredményez a szervezetben.

Erre a csakrára mély hatással van az, hogy mennyire tudunk örülni, és hogyan éljük át saját nemiségünket. Aki elfogadja nemi késztetéseit, és tisztán lát választásaiban, az érzelmileg is gyarapodik.

A nemiség egészséges szemlélete a beteljesedés, az öröm, valamint a mély és szilárd emberi kapcsolatok ígéretét hordozza. A keresztcsonti csakra működése attól függ, milyen mértékben törődünk magunkkal, és mekkora az önbecsülésünk.

Ha úgy érezzük, megérdemeljük az élet jótéteményeit, ez a csakra megnyílik, hogy befogadhassuk az örömöt és a bőséget. Ha azonban kételkedünk az örömhöz való jogunkban, a keresztcsonti csakra is kimerül.

Ez szabályozza az étvágyat is. Megtanít arra, hogy hol a határ. Szanszkrit neve szvádhisthána, amelyet nagyjából így fordíthatunk le: „az én édes otthonom”. Arra utal, tudunk-e örülni testi jelenlétünknek, s egészséges örömöt és élvezetet lelünk-e az anyagban.

Napfonat

A harmadik erőközpont a napfonat, amely a gyomor és a rekeszizom alatti idegdúc felett helyezkedik el. Az általa megszűrt energia segítségével emésztjük meg a felvett táplálékot. Ez az anyagi síkra és a gondolatok szellemi birodalmára egyaránt igaz. Ez az erőközpont közvetlen összefüggésben áll az önértékeléssel. Olyan alapvető tulajdonság ez, amely meghatározza emberi kapcsolatainkat és környezetünkhöz fűződő viszonyunkat.

Ha nem becsüljük magunkat, s nem érezzük át, hogy létünk egymagában is elég érték, önérzetünk szenved csorbát. Ez az erőközpont tehát az önbecsülés, a magabiztosság és a szabad választás letéteményese.

Annak tükre, ahogyan önmagunkra tekintünk, és ahogyan belső erőnket gyakoroljuk. A napfonatot a tűz eleme uralja. Más szóval a szenvedély ereje, amely meghatározza, miként közeledünk a világhoz.

Alapvető ösztöneinket mozgatja meg az eseményekre adott válaszainkban és emberi kapcsolatainkban. Aki magának csapdát állítva korlátozza önmagát, az másokra irányuló hatását is behatárolja. Önmagunk lekicsinylése megakadályozza, hogy magasabb képzettséget szerezzünk, anyagi biztonságot teremtsünk, és függetlenségre tegyünk szert. Valamennyiünknek jogunk van erős és egészséges öntudatra és arra, hogy a saját életünket éljük.

Szívcsakra

A szívcsakra az emberi energiaháztartás központja, amely – fizikailag és érzelmileg egyaránt – ébren tartja az életerőt. Ahogyan a szív keresztülhajtja a szervezeten az életet adó vért, úgy árasztja el szeretettel a szívcsakra az életünket.

A szívcsakra az anyagi, érzelmi és energetikai létsíkon egyaránt hat. Anatómiailag a szív magában foglalja a szívizomzatot, a fő ütőeret, a két pitvart és a két kamrát. Energetikailag ez a csakra a szív védelmezője, amely megóvja a fájdalmas érzelmektől.

Hatókörébe tartozik a spirituális szív is, amelyről úgy véljük, hogy a maga makulátlan tisztaságában a bennünk lakozó istenség székhelye. A szívet a testvéri szeretet, az öröm, a béke és a megértés élteti.

A boldog szív megszépíti az életet. Ahogyan megérünk, egyre kevesebbet veszünk el, ehelyett feltétel nélküli szeretetet adunk. A szeretetnek ez az új formája mindent magába fogad. Alapja a szenvedők iránti részvétünk továbbá az a törekvés, hogy ne sértsünk meg másokat.

Torokcsakra

A torokcsakra a nyaki és toroktájékot foglalja magába a száj, a fogazat és az állkapocs mellett. Gyakran torlaszolják el az elfojtott és ki nem mondott érzések. Elzáródása megakadályozza, hogy az energia a felső erőközpontokba áramoljon.

Megtisztítása mélyről fakadó igazságérzetet és belső tartást követel meg. Ha meggyógyul, eltölt minket az életerő, amely alkotó tevékenységben és önkifejezésben nyilvánul meg.

A torokcsakrához tartozó tulajdonságok a szellemi termékenység, az akaraterő, az igazságszeretet, a kapcsolatteremtő készség és a lelki tartás. Ez az erőközpont uralja a pajzsmirigyet, s ez dönti el, mennyire tudjuk világosan kifejezni gondolatainkat, eszményeinket és érzéseinket.

A torokcsakra hibátlan működése erőt önt belénk, hogy kiálltunk meggyőződésünk mellett. Az ilyen ember aligha függ másoktól, s nem kér engedélyt érzései kifejezésére. Ez a csakra az érett személyiségben fejlődik ki, s már tudja, mi mit ér.

A családi elnyomás leküzdése és az elfojtott érzelmek eltakarítása hosszú évek belső munkáját teszi szükségessé. Ebben az erőközpontban raktározódik el minden, amit magunkba temetünk. Erősen hat rá az élvezeti szerek mértéktelen használata, a pletyka. a hazudozás és a gerinctelenség.

Homlokcsakra

A homlokcsakra a két szemöldök között ül. Harmadik szemnek is nevezzük, s veleszületett intelligenciánkért felelős. Ez az erőközpont párolja bölcsességgé veszteségeinket, szenvedéseinket és szakításainkat.

Ha nyitott, és olajozottan működik, akkor felismerjük, mi a legjobb nekünk, s egyúttal a tudatosság és az ösztönös megérzések legmagasabb fokára jutunk. A homlokcsakra a dolgok értelmének, az igazságnak és a szabadságnak a letéteményese.

Irányítása alatt zajlik az agyalapi mirigy hormontermelése. Ha egészségesen viszonyulunk önmagunkhoz és a világhoz, homlokcsakránk is válaszol erre. Ahogy érünk, kiműveljük magunkban a tudást és a megérzéseket, s segítségükkel olyan helyzeteket is átlátunk, amelyekkel fiatalon nem tudtunk megbirkózni.

Bölcsesség, tisztánlátás, tudás és ösztönös megérzés mind-mind e csakra jellemzői, amely szoros kapcsolatban áll a magasabb rendű értelemmel és a megvilágosodással.

Koronacsakra

A koronacsakra a legmagasabb rendű erőközpont. Segítségével megerősíthetjük azokat az eltéphetetlen szálakat, amelyek létünk eredetéhez kötnek minket. Rajtunk múlik, tudatosítjuk-e ezt a kapcsolatot.

A kapcsolat már megvan, nekünk mindössze tudomásul kell vennünk, és meg kell tapasztalnunk. Más dolgunk nincs is.

A koronacsakra a tobozmirigy működését irányítja, amely a középagy tetején ül az agyféltekék alatt, s amely mély belső ciklusainkat szabályozza, például az alvást, a nyugalmat és a boldogságot.

E csakra jellemzői a nem e világi, üdvözült boldogság, a szépség és a spiritualitás. Mindenkit kozmikus tudattal ajándékoz meg, s hozzásegít bennünket, hogy egynek érezzük magunkat az élet egészével. Boldogságot és örömet ad.

A csakrák és az archetípusok

Az archetípusok az emberi tapasztalatok legmélyéről sarjadtak a valamennyiünkben lakozó jó és rossz tulajdonságok tükreként. Minden egyes archetípus olyan lényegi energiamintát testesít meg, amelyhez meghatározott viselkedésformák tartoznak.

A csakrák vonatkozásában az egyes archetípusok meghatározzák a személyes felelősség és a belső lendület mértékét, s azt, hogy mekkora az életerőnk. Mindegyik csakrához rendelhető egy kedvező és egy kedvezőtlen archetípus, amely megfelel a szóban forgó erőközpont tulajdonságainak és a vele kapcsolatos próbatételeknek.

Az archetípusokat tudatosságunk formálhatja át. Minél nagyobb felelősséget vállalunk személyes archetípusunk iránt, annál erősebbek leszünk, s annál több energiánk lesz egészségünk, alkotóerőnk és életörömünk megőrzéséhez.

Aki felismeri az archetípusok kedvezőtlen oldalait, megnyitja csakráit, es lelkileg megerősödve, megújulva eltelik egészséggel. Ha vállaljuk a belső elevenségünket és boldogságunkat gátló rossz tulajdonságainkat, helyrehozunk egy gyengeséget, és magasabb síkra emelkedünk.

CSAKRA KEDVEZŐTLEN HATÁS KEDVEZŐ HATÁS
GYÖKÉRCSAKRA Az áldozat: híján van a lendületnek, erélynek és életerőnek Az anya: táplál, önállóvá és felelőssé tesz
KERESZTCSONTI CSAKRA A mártír: kötekedő, megkeseredett, elítélő A császár/császárnő: életöröm, bőség, élvezet
NAPFONAT A szolga: kiszolgáltatott, elismerésre vadászó, gyenge A harcos: magabiztos, találékony, bátor
SZÍVCSAKRA A színész: feltételhez kötött szeretet, a szokások béklyója A szerető: nagylelkűség, nyitottság, szeretet, jóindulat
TOROKCSAKRA A néma gyermek: ki nem mondott közlések, elfojtott érzelmek A szócső: szókimondó, igazságszerető, egyenes
HOMLOKCSAKRA Az értelmiségi: ésszerű,  tárgyilagos, merev, száraz A bölcs: rugalmas, szellemes, mélyenszántó
KORONACSAKRA Az önző: pökhendi, énközpontú, képtelen alkalmazkodni A guru: az isteni kegyelem és az üdvösség hálás átérzése. A gondviselés munkájának felismerése

A csakrák és a fizikai test

Az emberi energia-háztartást eltöltő életerő átáramoltatja az energiát az energiatestek különböző rétegein. Ez tesz minket elevenné, ez mozgatja tagjainkat, ennek birtokában éljük át érzelmeinket és hozunk szabad választásokat.

Ez avatja éberré szellemünket, s ez tart épségben stresszhatás alatt. Az életerő valamennyi életformát áthatja: emberben, állatban és növényben egy és ugyanaz.

Megjelenésében különbözik, lényegét tekintve azonban megegyezik minden élőlényben. Ez különbözteti meg az élőt az, élettelentől. Ennek köszönhetjük testi erőnlétünket. A csakrák olyan csatornák, amelyek átszűrik az energiát a testen.

A rajtuk átáramló energia hormontermelésre serkenti a belső elválasztású mirigyeket, amelyek a maguk részéről szabályozzák a szervezet élettani folyamatait, s annak ütemét, ahogyan az emberi test feléli energiáit. Anyagi szinten nem más ez, mint az anyagcsere. Amikor a szervezet elraktározza a fölösleges hőt vagy folyadékot, mindez az energiafeldolgozás milyenségére is kihatással van.

A túl sok hő – amely a ki nem mutatott harag következménye lehet – megemeli a vérnyomást, és gyulladásokat idéz elő. A folyadékpangás – ha nem orvosolják – huruthoz, túlzott nyákképződéshez és daganatok kialakulásához vezethet.

Fizikai testünk valójában energetikai térkép.

A testnek önmagában nincs tudata, csupán csak a magasabb elmeműködést tükrözi vissza, s megmutatja, mi az egyensúlyvesztés forrása. Az érzelmi elfojtások térképeként kell olvasnunk testünket, ha meg kívánjuk érteni, mi játszódik le lényünk mélyrétegeiben.

Értésünkre adja, hol dugultak el az energiacsatornák, s hol van energiahiány a rendszerben. A szervezet a csakrákból felszabaduló energiát használja fel. Ha megreked bennük az energia, akkor ennek megszűrése is akadozik. Minderről a testtájak hidegsége vagy általános gyengeségünk tájékoztat. Fáradtak, letörtek vagy tohonyák leszünk. A túl sok energia felhevíti és ingerli a csakrákat, vagy pangást okoz bennük.

Az energia gyógyító ereje

Ha bármiféle kellemetlenséget tapasztalunk a csakráknak megfelelő testtájakon, akkor tanácsos orvoshoz fordulnunk A diagnózist megismerve valószínűleg alternatív gyógymódokkal próbálkozunk majd.

A fájdalmat és egyéb testi panaszokat durva orvosi beavatkozás nélkül is csökkenthetjük. Néha ezek a kóros állapotok maguktól eltűnnek, ha gyökeresen változtatunk gondolkodásunkon.

Aki évek óta bajlódik valamilyen betegséggel, jól teszi, ha magába néz, milyen érzelmi ingerek érték az első tünetek jelentkezésekor. Az energetikailag érzékeny és tudatos ember jól jár, ha a természetgyógyászathoz fordul a gyógyszeres kezelés helyett.

Az energiagyógyítás a szervezet belső gyógyító erőit mozgósítja. A többi már csak rajtunk múlik. A tájékozott választás hatékony utakat kínál az egészség visszaszerzésére.

A csakrák: egyes szervek és a belső elválasztású mirigyek kapcsolata

Gyökércsakra

Belső elválasztású mirigy: mellékvesekéreg.

A szervezetben a vese, a vér és a csontváz tartozik hozzá. A gyökércsakra a lábfejre, a térdre és a csípőre hat. Elégtelen működése ezért ízületi gyulladáshoz, vesekőhöz, csontritkuláshoz, csonttal kapcsolatos rendellenességekhez és autoimmun betegségekhez vezethet.

Keresztcsonti csakra

Belső elválasztású mirigy: nőknél a petefészek, férfiaknál a herék.

A szervezetben a nemi szervek, a húgyhólyag, nőben a méh, férfiban a prosztata tartoznak hozzá.

A keresztcsonti csakra elégtelen működése a nők esetében endometriosist (a méhnyálkahártya szabálytalan elhelyezkedésével járó állapot), meddőséget, krónikus menstruációs görcsöket, jóindulatú kötőszöveti daganatokat, továbbá méhnyak-és petefészek-rendellenességeket idézhet elő.

Férfiaknál prosztata-panaszok, meddőség, impotencia és ülőidegzsába lehetnek a következményei.

Napfonat

Belső elválasztású mirigy: hasnyálmirigy.

A szervezetben a gyomor, a máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a vékonybél és az izomzat tartozik hozzá. A napfonat elégtelen működésére vezethető vissza az emésztési zavar, a gyomorsav-túltengés, a fekély, a májgyulladás. az epekő, a hasnyálmirigy-gyulladás és a cukorbetegség.

Szívcsakra

Belső elválasztású mirigy: csecsemőmirigy. A szervezetben a szívburok, a szív, a tüdő és a vérkeringés tartozik hozzá.

A szívcsakra rendellenes működése érelmeszesedéshez, koszorúér-elégtelenséghez, infarktushoz, szívritmus zavarokhoz, továbbá a szív falának és billentyűinek, valamint a tüdő járatainak szűkületéhez vezethet. Emellett a tüdőre is hatással van, ez tüdőgyulladás, krónikus légcsőhurut és tüdőbaj képében jelentkezhet.

Torokcsakra

Belső elválasztású mirigy: pajzsmirigy.

A szervezetben a torok, a száj, a fogazat, az állkapocs és a fül tartozik hozzá. A torokcsakrával összefüggő betegségek a torokfájás, a torokgyulladás, a süketség, a fogak romlása, ínypanaszok, állkapocs-ízületi betegség és különböző nyaki panaszok.

Homlokcsakra

Belső elválasztású mirigy: agyalapi mirigy.

A szervezetben a szem, az arcüregek, a koponyaalap és a halántéklebeny tartozik hozzá. A homlokcsakra elégtelen működése szellemi tompasághoz, érzelmi közömbösséghez és túlhajszoltsághoz vezethet.

A fenti gondok fejfájás, vakság, különböző szempanaszok – zöld és szürke hályog -, agydaganat és agyvérzés képében jelentkezhetnek.

Koronacsakra

Belső elválasztású mirigy:tobozmirigy.

A szervezetben a koponya felső része, az agykéreg és a bőr tartozik hozzá. Elégtelen működése tanulási és észtelési nehézségek alakját öltheti. A spirituális megértés is hiányzik. Az ezzel kapcsolatos testi panaszok az epilepszia, a színvakság, az alkoholizmus, az idegbetegség, a neurózis és az álmatlanság.

A csakrák és az érzelmi test

Az érzelmek mélyrehatóan befolyásolják gyógyulásunkat. Vágyainkat és az élettel kapcsolatos várakozásainkat tükrözik. Amikor ellenünkre van egy helyzet, kötekedni szeretnénk, szorongunk vagy szomorkodunk.

Hogy azután tudatosítjuk-e ezeket az érzéseket, és teret engedünk-e nekik érzelmi életünkben, az befolyásolni fogja energiaszintünket. Az elfojtott érzelmek leszorulnak a tudatalattiba, ahol akadályozzák a csakrák szabad energiaáramlását.

A ki nem nyilvánított támadó szándék megköti az izomzatot. Megdermeszti izmainkat, akadályozza mozgékonyságunkat, és lelassítja reakcióinkat. Amit nem mondunk ki, és ami a lelkünket nyomja, megreked a tarkótájon és a torokban.

Ha legszívesebben odacsapnánk, a váll és a felkar merevedik meg. Akit harag vagy bosszúság akadályoz az előrelépésben, annak a lábikrája és combja rándulhat görcsbe.

Az elhalt érzések feltámasztása szorongást válthat ki, mivel nem szoktunk hozzájuk. Olyan társadalomban élünk, amely nem engedi meg érzéseink szabad és kötetlen kifejezését.

Ennek dacára helyet kell találnunk az érzéseknek az életünkben. Ha visszanyeljük bánatunkat, és elrejtjük félelmeinket, megtagadjuk magunktól a fejlődés lehetőségét. Aki megjátssza, hogy minden rendben van az életében, amikor pedig nem ez a helyzet, önnön erőtartalékaitól fosztja meg magát.

Az érzések valóságosak, de nem mindig az igazságot tükrözik. Többek vagyunk érzéseink és gondolataink puszta végösszegénél.

Ugyanakkor ha nem ismerjük el a test és az érzelmi válaszok jogait, elesünk attól az energiától, amelynek alkotóerőnket és egészségünket köszönhetjük. Gyakorlattal és érettséggel előbb-utóbb megtanulunk majd úrrá lenni az érzelmeinken.

Az érzelmek a lét alapjaihoz kötnek, s kijelölik a helyes cselekvés útját. Érzéseink megismerésével kinyilvánításuk megfelelő módját is megválaszthatjuk. Végső soron tehát az érzelem nem egyéb energiánál. Rajtunk múlik, hogyan juttatjuk kifejezésre.

Képzeljünk el egy csakrát!

A csakrák három részből állnak: a külső peremből, a testből és a csúcsból, ez utóbbi sorsunk letéteményese. A külső perem a környezettel való hétköznapi kölcsönhatások szűrője.

A ki nem nyilvánított érzelmek túltelítik energiával a csakrának ezt a részét, és eltömítik energia-hálózatunkat. Ez az energetikai hordaléknak nevezett pangás fáradtság, korai öregedés és betegségek képében ad hírt magáról.

A csakra teste az éteri energia finom szövedéke, melynek színét és visszáját gondolataink és meggyőződéseink alkotják.

Viszonyulásunk egy adott jelenséghez meghatározza érzelmi és következésképpen energetikai válaszainkat. A csakra magja (csúcsa) rejti magában jövőnk csiráit. Ezek mindaddig nem sarjadnak ki, amíg fel nem adjuk borúlátásunkat és önkorlátozó gondolatainkat, mivel az utóbbiak akadályozzák az energia áramlását.

Aki nekifogott a belső munkának, igenli és tiszteli önnön valóját, annak a sorsa is beteljesedik. Az élet ilyenkor kézzelfogható módon megváltozik.

Azon vesszük észre magunkat, hogy egyre több jó vesz körül bennünket: több szeretet, nagyobb bőség és tudatosság. Ha igeneljük önnön értékünket, továbbá jogunkat az egészséghez, bőséghez és könnyedséghez, az élet is válaszol arra, amit önmagunkról gondolunk.

Aki igenli és elfogadja magát, annak az élete is könnyebb lesz, úgy, hogy nem is vágyik többre. Az energia követi a gondolatot, s ha megnyílunk a jó és a helyes előtt, sorsunk is kiteljesedik a maga rendelése szerint.

Egészség, öröm, kivirulás és jólét fakad abból, ha tudjuk, hogy megérdemeljük, amire jogot formálunk. Gondolkodásunk kihat sorsunk alakulására. Vagy belülről irányított emberré válunk, aki ismeri önmaga értékét és jóságát, s aki elég önmagának; vagy kívülről irányított személyiséggé, akinek a család, a társadalom és a vallás elvárásai diktálnak. [/box]

A csakrák és az érzelmi hatások

A csakrák roppant fogékonyak arra, hogy mit gondolunk, és mit érzünk. A ki nem nyilvánított harag vagy bosszúság az izmokban feszültségként halmozódik fel. A robbanásig feszült érzelmek túlterhelik a csakrák rendszerét, ez pedig kiegyensúlyozatlansághoz vezet, és megakadályozza, hogy jóra fordítsuk erőinket.

Gyökércsakra

A gyókércsakra hatással van a kötekedő kedv, amely magunkba fojtva erőszakba vagy haragba fordulhat át. Ha valaki fenyegetve érzi az életét vagy a meggyőződéseit, annak ezek az érzések a felszínre kerülve adrenalint pumpálnak a vérkeringésébe, és ez ijedelmet vagy védekező reakciókat vált ki.

Ha felismerjük a bennünket körülvevő indulatokat és megvédjük saját birodalmunkat, ezzel olyan belső energiatartalékokat nyithatunk meg, amelyeknek a létezéséről eddig fogalmunk sem volt. Mindezt az egészséges, alkotó élet szolgálatába állíthatjuk.

Keresztcsonti csakra

A keresztcsonti csakra érzelmi reakciója kevésbé támadó hisz ez az öröm és a jókedv székhelye. Ha nem élhetjük át ezeket a lelkiállapotokat, keserűen csalódunk. A csakrával kapcsolatos érzéseink jobbára vágyainkra vonatkoznak, vagy arra, hogy minek érezzük a hiányát.

Lehet ez szeretet, nemiség, pénz vagy öröm. Ha hálát adunk azért, amink van, az megszabadítja a keresztcsonti csakrát a benne felhalmozódott csalódásoktól és veszteségérzettől.

Megtanulhatjuk, miként alakítsuk át ezt a fajta energiát kiegyensúlyozott életvitellé, amelynek középpontjában annak igenlő kinyilvánítása áll, amit teszünk, vagy amivel rendelkezünk.

Napfonat

A napfonat érzelmei a belső erővel állnak kapcsolatban. Azt tükrözik, hogyan viszonyulunk saját lelkierőnkhöz és önbecsülésünkhöz. Ezek a lelkiállapotok felvérteznek minket, hogy kiálljunk önmagunkért.

Aki bízik az erejében, magabiztosan jár el, s ügyei zömében szabadon választ. Ellenben ha kételkedünk, vagy nem bízunk meg belső erőnkben, elkerüljük majd azokat a helyzeteket, amelyek érdekeink érvényesítését követelik meg.

Szívcsakra

A szívcsakra a szeretet központja. Azért nyílik meg, hogy megtapasztaljuk az önmagunk és mások iránti szeretetet. Segítségével átélhetjük az együttérzést, örömöt és belső békét. Amikor a szívcsakra kifejezésre juttatja szeretetét, életünk valamennyi mozzanatát áthatja, s gazdagabbá teszi kapcsolatainkat. A szív minden öröm alapja.

Torokcsakra

A torokcsakra a szavak és a hangok világában hallat magáról. Boldogságunkban szinte dorombolunk: sóhajtozunk, ha szomorúak vagyunk; dörmögünk, amikor zsörtölődünk.

Aki fél kimondani azt, ami a szívét nyomja, annak elszorul a torka. A torokcsakra a közlések és az alkotóerő csatornája. Hangszálainkkal énekeljük ki örömünket; velük mondunk imát a békéért, vagy kiáltjuk világgá fájdalmunkat. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy jogunk van nyíltan a világ tudtára adnunk az érzéseinket, ez további fejlődésünk záloga.

Homlokcsakra

A homlokcsakra érzelmi válaszainkat kormányozza. Amikor egy helyzet érzéseket ébreszt bennünk, a homlokcsakra dönt arról, hogyan válaszolunk minderre.

Ha átengedjük magunkat nekik, átélésükkel el is enyészhetnek az érzelmeink. Az elfojtott érzések ezzel szemben leszorulnak a tudatalattiba, és akadályozzák az energia szabad áramlását.

Koronacsakra

A koronacsakra egyetlen érzést tapasztal csak meg, ez pedig a mennyei, a nem e világi öröm. Aki egyszer átélte, annak nincs is szüksége más érzelmekre. Ebbe az üdvözítő állapotba kerül az, aki immáron nem az alantas erőközpontokkal azonosul. Úgy is fogalmazhatunk. a túlvilág örömei várnak rá.

A csakrák és a mentális test

Gondolataink és meggyőződéseink neveltetésünket tükrözik. Azt, ahogyan családunk szemlélte az életet, azt, amit felekezetünk és iskolánk helyesnek vagy helytelennek tartott, s amit kultúránk is értéknek fogad el.

Abból, amit mások helyesnek ítélnek, számos önkorlátozó véleményt szűrünk le. Időbe kerül, amíg megtanuljuk, hogy a magunk fejével gondolkodjunk. Mindehhez mély elkötelezettség szükséges az élet iránt, és persze hibák során vezet hozzá az út.

Amikor olyan teljességre törő vélekedéseket alakítunk ki, amelyek belső békénket tükrözik, gondolkodásunk is világossá válik, s kevesebb előítélet hat ránk arról, hogy mi a dolgok rendje. Minél helytállóbbak állásfoglalásaink, annál rugalmasabb lesz energiarendszerünk.

Gyökércsakra

Amikor életmódunkat fenyegeti valami, a gyökércsakra működésbe lép, s nyers vagy akár gyűlölködő gondolatokat fogalmazunk meg. Sündisznóállásba helyezkedünk s minden emberi érzelmet kiirtunk az iránt, aki otthonunkat vagy intézményeinket fenyegeti.

Ha felismerjük a közösség erejét, és megértjük, hogy jogunk van megőrizni életformánkat, elnézőbbek és együtt érzőbbek leszünk az idegenekkel, és a társadalom kitaszítottjaival.

Keresztcsonti csakra

A keresztcsonti csakra a pénzre, az egészségre, a boldogságigényre és az élvezetekre vonatkozó vélekedések gyűjtőhelye. Több megkötés vonatkozik itt a nemiségre, a pénzen kívül, mint bármi másra.

Az emberek ezen vélekedései közvetlenül kihatnak személyes energiájukra. Aki elítéli az élvezeteket, az szűkölködni fog, vagy végül megbetegszik.

Napfonat

A napfonata lelkierőre, az önbizalomra és a szabad választásra vonatkozó gondolatok székhelye. Ha nem becsüljük önmagunkat, a belső erőről szóló elképzeléseink vagy alul-, vagy túlméretezettek lesznek. Ha tudjuk, kik vagyunk, óvatosan bánunk saját erőnkkel, és nagyra tartjuk, hogy szabadon megválaszthatjuk, mi a jó nekünk.

Szívcsakra

A szívcsakra arra sarkall, hogy szeretetet adjunk és kapjunk. Minél inkább képesek vagyunk szeretni önmagunkat, minél jobban elfogadjuk emberi gyarlóságainkat, annál jobban szeretünk másokat. A szív az öröm székhelye. Ha hagyjuk, hogy életünk örömteli és szeretetteljes legyen, ezzel a szívünket is meggyógyítjuk. A szív a szeretetben teljesedik ki, arra vágyik, hogy megbízhasson a szeretetben.

Torokcsakra

A torokcsakrát az elme uralja. Ha könnyűszerrel ki tudjuk fejezni önmagunkat, a torokcsakra segít az ékesszólásban és a gördülékenyen fogalmazásban Ebben az erőközpontban hangoljuk rá elménket a magasabb rendű tudatra, amely megsúgja az igazságot. Ha csöndes az elme, a lélek hangja is hallhatóvá válik.

Homlokcsakra

A homlokcsakra alakítja ki gondolkodásunkat. Ez az elme irányító központja. Értelmünkkel békét teremthetünk, vagy viszályt szíthatunk. Ha összhangban állunk önmagunkkal, alig néhány gondolat zavarja csak meg elménk nyugalmát.

Viszály közepette elménket mozgósítjuk, hogy találja meg a legjobb megoldást gondjainkra. A homlokcsakra holisztikusan működik. Tágasabb nézőpontból tekint az életre, s teljes értékű választásokra ösztökél.

Koronacsakra

Ez az erőközpont nyitja meg előttünk a magasabb rendű tudat birodalmát. E ponton már az összképet látjuk, s túllépünk a kicsinyes részleteken. A koronacsakra mindenséget vesz számításba a helyzetek és emberek mérlegelésekor. Spirituális dimenziója van, megtanít minket, hogy ne csak a fejünkkel, hanem a szívünkkel is lássunk. A megfelelő nézőpontba helyezi a történéseket.

Anyagi, érzelmi és szellemi energia

ANYAGI TEST ÉRZELMI TEST MENTÁLIS TEST
GYÖKÉRCSAKRA  MELLÉKVESÉK: beindítják a stressz-reakciót. Támadókedv, harag, erőszak, féltékenység. Az elváláshoz, a kizárólagossághoz, a saját felségterülethez és élettérhez, valamint a tulajdonhoz való viszony.
KERESZTCSONTI CSAKRA PETEFÉSZEK/HERÉK: a nemi érést irányitó szervek. Élvezet, jóérzés, boldogság-igény, öröm/rosszkedv, irigység, a test elhanyagolása. Életöröm és mértéktartás; annak tudata, hogy megérdemeljük, amit az élet megad. Jókedv és az élvezetre való képesség, az egészség megbecsülése és a szenvedés megvetése.
NAPFONAT HASNYÁLMIRIGY: a cukor lebontásáért felelős szerv. Önérzet, önbizalom, lelkierő, az önérdeket szolgáló világos választások. Jó viszony önmagunkkal, önbecsülés, a belső erő kiaknázása, ami önmagunk igenléséből fakad.
SZÍVCSAKRA CSECSEMŐMIRIGY: erős ellenállást fejleszt ki a fájdalmakkal és betegségekkel szemben. Szeretni tudás, együttérzés önmagunkkal és másokkal. Készség az örömre, boldogságra és gyönyörködésre. Annak ismerete, ki és mi fakasztja dalra a szívet. Az élet teljességének befogadása.
TOROKCSAKRA  PAJZSMIRIGY: szabályozza az anyagcserét, hatással van a testi és szellemi fejlődésre. Megszabadulás az érzésektől az önkifejezés révén. Lehet ez sírás, kiabálás, nevetés vagy annak közlése, hogy nem vagyunk boldogok és elégedettek, netán kellemetlenül erezzük magunkat. Annak világos felismerése, hogy belső igazságaink kinyilvánítása egyéniségünk kulcsa. Az egyenesség letéteményese, szemben a híresztelésekkel, hazugsággal és lódítással.
HOMLOKCSAKRA AGYALAPI MIRIGY: befolyással van az anyagcserére, növekedésre s más – például a szüléssel kapcsolatos -hormonok elválasztására. Engedélyt ad, hogy átéljük érzéseinket, legyenek azok bármilyenek. Alkalmas időpontot nyújt érzelmeink kinyilvánítására. Önmegerősítés, elfogadás és befogadás. Saját és mások határainak féltérképezése, megbocsátás és hálaérzés.

rejtelyekszigete.com

csakra

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend