A Vril Társaság

A Vril Társaság 1933-ban, röviddel a náci hatalomátvétel után alakult Karl Haushofer vezetésével.

A rend nagymesteri tisztségét a geopolitika doktora látta el, aki a kezdetektől arra törekedett, hogy az ugyancsak túlnépesedett,legfeljebb nevében egységes Thule Társaság legkiválóbb koponyáit egy külön körbe tömörítse, amely zártságánál és szigorú szabályrendszerénél fogva nem elérhető a közemberek számára.

Karl Haushoffer
Karl Haushofer

A Vril Társaságba csak azok léphettek be,akik magas szinten művelték a rituális tanokat, otthonosan mozogtak a mágia rendszerében és végletekig lojálisak voltak a nácizmus eszméjéhez,mindemellett a „Titkos Tanok” című munka beható ismerete is alapvető követelménynek számított.

A Fényes Páholy elitizmusa azonban nem tartalmazott területi megkötéseket, így a páholy nemcsak Németország legkiválóbb okkultistáit gyűjtötte össze, de a kontinens számos más országából is érkeztek szakértők, de még a kontinensen kívülről is: japán,tibeti, orosz és egyébnemzetiségű személyek is tartoztak a csoporthoz.

A társaság neve („Vril”) egyfajta belső erők összességét, az ember spirituális energiáit összegyűjtő centrumot jelentett, amely feltárása és felszabadítása esetén az adott személy olyan hatalomhoz juthat, amely őt istenszerűvé teszi,és lehetőséget ad rá, hogy azt a hatalmat embertársai ellenében is gyakorolja,egyfajta rabszolgasorba döntve az „alsóbbrendű” fajok képviselőit.

A Vril Társaság filozófiája szerint az, aki a Vril mesterévé válik, saját maga mesterévé válik, és zsarnoki befolyást szerez más személyek fölött. Az alapítók által szentként tisztelt iratok szerint akár pár gyermek,kik rendelkeznek ezzel az erővel, képes felülkerekedni több millió közönséges emberen –érthető hát, miért is érdeklődtek ily hevesen a nácik a rejtélyes belső energia iránt.

Számos kultúrkörben felbukkan ez a fogalom, mint vissza-visszatérő elem, maga a teória oly vén, hogy eredete homályba vész:egyaránt nevezték Chinek, Ojasnak, Életerőnek, Asztrális Fénynek, Vrilnek vagy Odikus Energiának. Albert Pikeígy írta le a jelenséget:

„A természetben tapasztalható erők legpotensebb képviselője, amely által akár egyetlen ember,aki birtokolja és képes az irányítására, forradalmasíthatja és megváltoztathatja a világ arculatát.”

Karl Haushofer és társai el akarták sajátítani ezt a fajta titkos tudást.Elkeseredetten küzdöttek érte, hogy felszabadíthassák rejtett belsőenergiáikat, amely segítségével még többnyomorúságot és szenvedést hozhattak volna az emberiségre, fényes, örökkön tartó diadalra segíthették volna a nácizmus ügyét.

A geopolitika alapítója tehát roppant ambiciózus célok elérése érdekében alapította a horogkereszt jelét viselő páholyt,amelynek tagsága ennek megfelelően ugyancsak összetett, mondhatni zavaros tevékenységet végzett: egyaránt foglalkoztak keleti és nyugati mágiával,hindu miszticizmussal és ázsiai sámáni rítusokkal, kabbalisztikával és teozófiával.

A csoport által vallott filozófia legfontosabb sarokköve azonban korántsem holmi több ezer éves tan, hanem egy újkori könyv volt, Bulwer Lytton „Az eljövendő faj” című munkája.

Az 1871 -es keltezésű kiadvány egy olyan emberi fajról értekezik, amely a genetikailag legértékesebb fajból alakult ki, és minden szempontból felülmúlja a korábbi fajok képviselőit:erősebb, intelligensebb és tisztább,egy istenszerű lény, amely uralma aláhajtja az emberiséget.

Bulwer Lytton szerint ez a faj máris létezik, és a Földközpontjában lévő barlangokban rejtőzik, várva a történelmileg megfelelő pillanatot, mikor a körülmények kedvező konstellációja által feljöhet a felszínre, és megkezdheti hódító hadjáratát.

A társaság másik bibliája Jacques Bergier és Louis Pauwels „Mágusok hajnala” című munkája volt, amely közlései által szervesen illeszkedett a fent említett munkához. A fajelméletet mágikus rítusokkal vegyítő iromány legnagyobb hívői közé nem kisebb szakemberek tartoztak, mint Dr. Willy Ley, a kiváló rakétamérnök, egyszersmind a Vril Társaság tagja, illetve maga Karl Haushofer, aki kulcsszerepet töltött be Adolf Hitler spirituális tanulmányaiban.

adolf hitler

A Fényes Páholy Nagymestere és társai hittek a felsőbbrendű ember létezésében, és úgy vélték, hogy a titkos tanok megértése és gyakorlása által,különböző rítusokkal, koncentrációs gyakorlatokkal és más módszerekkel képesek rá, hogy kapcsolatba lépjenek ezzel a rejtőzködő ős-árja fajjal, illetve hogy ezen metódusok gyakorlása által a germán faj genetikai alapjain létrehozhatják ezt az istenszerű fajt.

Az új emberéletre hívása az Új Kor, az Új Világrend kezdete volt,amely érdekében számos keleti, illetve nyugati koncentrációs technikát alkalmaztak. A legfontosabb alapot a Loyola Ignác által létrehozott ellenreformációs társaság, a Jezsuita Rend spirituális gyakorlatai képezték, de ezeket számos más módszerrel,így tibeti buddhista meditációs technikákkal, illetve sámáni rítusokkal keverték.

Ezen módszerekkel kutatták hát a felsőbbrendű, vagy atlantiszi fajt, és ezen módszerek által kívánták reprodukálni az ősi árja vérvonalat.

Céljuk tehát az emberi faj átalakítása, egy felsőbbrendűnek tartott mutáció kitenyésztése volt,amely arra volt hivatott, hogy uralkodjon a Földön. Wulf Schwartzwaller könyvében („Az ismeretlen Hitler”) így ír a Fényes Páholyról:

„Berlinben Haushofer megalapította a Fényes Páholyt, amely Vril Társaság néven is ismeretes. A Páholy célja az árja fajeredetének vizsgálata volt, valamint olyan gyakorlatok végrehajtása, amelyek koncentrációs technikák által felébresztik a „Vril”-t.”.

Karl Haushofer eredetileg egy orosz varázsló és metafizikus, George Gurdjieff tanítványa volt. Mind Gurdjieff, mind Haushofer úgy vélte, hogy kapcsolatban állnak a titkos tibeti páholyokkal, amelyek az emberfeletti ember titkát birtokolják.

A Páholy tagsága közt helyt kapott Hitler,Rosenberg, Himmler, Göring és Hitler személyes pszichológusa, Dr. Morell. Úgy tudni, hogy az Aliester Crowley által vezetett Ordo Templi Orientis németországi páholyának egyes tagjai és Gurdjieff kapcsolatban álltak Hitlerrel (ezt a kapcsolatot később a brit titkosszolgálat fel is használta egy akció tervezése és végrehajtása során), és támogatták őt törekvéseiben.

Adolf Hitler szokatlan meggyőzőereje, amely által emberek millióit kényszerítette zsarnoki akarata jármába, sokkalta érthetőbbé válik, ha figyelembe vesszük, hogy elsajátította Gurdjieff titkos pszichológiai technikáit.

A Karl Haushofer által átadott technikák a szúfi és a tibeti lámaizmus tanaiból eredtek, és rokonságban álltak a Zöld Sárkány Társasága nevű japán zen közösséggel – nyilvánvaló, hogy a Führer páratlanul szuggesztív beszédei során alkalmazta ezeket a technikákat.Az angolszász hatalmak 1933-ban értesültek először a Vril Társaság létezéséről és tevékenységi profiljáról. Az információkat az emigráns Willy Ley adta ki.

A rakétatudós beszámolt a szervezetről, ám meglehetősen komolytalan képet festett a Fényes Páholyról, ezáltal fedve el valós arcát.

Willy Ley ugyanis, bár tagja volt a Vril Társaságnak, csak az alsóbb páholyokba nyert bebocsátást, így nem tudhatott a vezetés sátáni ambícióiról(a tagság nemcsak a külvilággal szemben őrizte titkait, de a felsőbb körök sem fedték fel valós törekvéseiket az alacsonyabb szinten beavatott tagok előtt).

willy ley
Willy Ley

Willy Ley a kihallgatások során elmondta, hogy a Vril Társaság keményvonalas náci szervezet,vezetője, Karl Haushofer pedig titkos tudások ismerőjének tartja magát, kinek célja a tökéletes árja faj megteremtése.

Beszámolt a mágikus rítusokról, a szeánszokról és az okkultista szertartásokról, ám – mivel saját maga bevallása szerint nem hitt az ilyesféle hatalmak létezésében – sokkalta inkább elmeháborodott nácik játszótereként,mint valós fenyegetésként tüntette fel a csoportosulást.

Úgy vélte, a Fényes Páholy ártalmatlan szervezet, amely képtelen hatást gyakorolni a politikai és katonai eseményekre, és általában semmi befolyása nincs a világi ügyekre – tévedéseken alapuló beszámolójára a történelem adott könyörtelen cáfolatokat.

A Vril páholya egészen 1939-ig tevékenykedett civil formában, mikor Heinrich Himmler a szervezetet beolvasztotta az Ahnenerbe nevű náci okkult hivatalba, amely hivatal a Harmadik Birodalom félhivatalos okkultista szervezeteit volt hivatott az SS ellenőrzése alatt egyesíteni.

Ettől kezdve Haushofer, Wessel, Rosenberg, és társaik páratlanul bőséges anyagi és személyi erőforrások feltétlen támogatását élvezve végezhették tevékenységüket, és megkezdhették tanaik gyakorlati megvalósítását.

Harmadik Birodalom Hitler

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend