Hathorok – kik is ők?

Hathorok

Nem vagyunk egyedül. Földünk nem kizárólagos hordozója az életnek és az intelligenciának. Léteznek a miénknél fejlettebb civilizációk, melyek nem a létért való küzdelem, a szenvedély, a munka, és az anyagi gyarapodás mentén formálják kultúrájukat, s alakítják.

Fejlődési törekvéseik lényege a magasabb rendű tudatosság megvalósításában, a durva fizikai, testi önazonosítás meghaladásában van.

Évezredek óta segítenek, inspirálnak minket, bölcsességükkel beoltva emberi civilizációnkat. Máig föllelhető nyomokat hagytak például az egyiptomi kultúra tárgyi és szellemi hagyatékában. Most elérkezett az idő, hogy az emberiség annyi gyötrelmes évezred után ismét előrébb, feljebb léphessen, s ennek érdekében átadják nekünk megfontolandó, életünket szokatlan, mégis hiteles szempontból megvilágító üzeneteiket.

Az Egyiptomi kultúrát több más bolygórendszerből származó civilizáció alakította, de a Hathorok teremtő befolyása sem volt kevésbé meghatározó a Föld spirituális fejlődésében. A Hathorok szeretettel érkeztek egy új, talán ma még álomszerű valóság szelíd hangjait hozva ma­gukkal a Föld számára. Ha készen állunk, hogy felépítsük ezt az új világot, meghívnak bennünket egy elme és szívbéli utazásra.

Az idősebb testvéreink ők. Az evolúciónk során nagyon sok időt töltöttek velünk ezen a bolygón, de írott történelmünkben ittlétükről nem maradt fenn semmi nyom. Az ő természetük energia jellegű és több dimenziót hat át. Egy másik univerzumból jöttek a Szíriuszon keresztül. A Szíriusz átjáró az Univerzumunk felé, innen utaztak a Naprendszerünkhöz és a Vénusz éteri királyságához. A múltban leginkább Hatorral, az ősi Egyiptom termékenység-istennőjével működtek együtt, rajta keresztül léptek kapcsolatba velünk, emberekkel.

Az egyiptomi mellett kapcsolatot teremtettek a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus kialakulása idején. A Hathorok tanítása az alapja a tibetiek hang használatával kapcsolatos egyedi technikájának és gyakorlatának. A korai földi kultúrákkal is érintkezésbe léptek. Olyan intergalaktikus civilizáció a Hathoroké melynek előőrsei behálózzák a Világegyetem emberiség által ismert részét, illetve a magyarul is megjelent könyvet tanulmányozva úgy tűnik, hatósugaruk még ennél is távolabbra terjed ki.

Egy a magasabb rezgéstartományokban létező intergalaktikus civilizáció az övék. Ugyanúgy fejlődnek, mint mi földlakók, de előttünk járnak az idő hasonlatával élve, vagy százezer évvel. Barátok, mentorok, útitársak az emlékezéshez vezető ösvényen, a Legfelsőbb Létezőre való visszaemlékezés útján.

Elmondásuk szerint a Naprendszerben minden szinten a gyógyulás nagyszerű időszakát éljük át s nem csak az emberiség. Ám mivel az isteni szeretet nem létezhet a cselekvés teljes sza­badságának megadása nélkül, mi emberek az adódó remek helyzet ellenére saját fejlő­désünkben mindenkor döntési helyzetben vagyunk, méghozzá a tudat történetének egy nagy jelentőségű pillanatában. Valami olyasmi történik, amely még sohasem történt meg.

E történés jelentősége az oka a Hathorok ismételt jelenlétének Földünkön, ami Egyiptom és a tibeti buddhizmus kialakulása óta nem történt meg. Egyiptomban csupán néhány gyönyörű szobor és a Hathorokat ábrázoló faragás utal egykori jelenlétükre, elsősorban Hator istennő templo­maiban. (Az istennő nevének helyes írásmódja Hator, a vele kapcsolatot tartó civilizációé, pedig Hathor.)

Hathorok

Nem a Föld megváltói ők, hanem fejlettebb test­véreink, akik ugyan felkínálják segítségüket, de semmiképpen sem akarják megzavarni az össz­hangot más lelki segítőkkel, illetve már létező kozmikus kapcsolatokkal. Nem kívánják befo­lyásolni az emberek vallási meggyőződését sem, azonban néhány valóban hasznos, sőt kifejezetten nagyszerű elképzelésüket szívesen megosztják velünk.

Jelenlegi helyzetünket illetően egy hasonlattal él­nek: „Olyan, mintha ti emberek megpróbálnátok palackba zárni az eget mindvégig azt gondolva, hogy csak a palack létezik – míg egy napon az üveg szét nem törik, és az ég kiszabadul. Barátaink ne féljetek, hogy a régi struktúrák te­kintetében széttörtök! Nem kell feltétlenül nehéz­séget, bánatot, vagy szomorúságot okoznia. Le­het az átalakulás örömteli, vidám, sőt boldog!” (A fenti idézet a Hathorok egyik vezetőjétől szár­mazik, akit Avarnak hívnak.)

Tanításuk szerint mostanára az emberi tudat átjutott a két póluson, megélte a Földanya tuda­tát, majd az önállóság, a férfias apa-tudatot, de együtt a kettőt még sohasem. Nem véletlenül ennek a folyamatnak minden egyes emberben le kell játszódnia, mindenkinek szembe kell néznie a saját androgenitásával: azzal, hogy férfias és ugyanakkor nőies jellemzőkkel is bír.

Láthatóan egyesek már ráébredtek arra, hogy a férfi és női erőknek egyensúlyba kell kerülniük. Felfogták, hogy véget kell vetni a két pólus közötti harcnak, így a férfi princípium kreatív önállóságának és a női princípium intuitív fogékonyságának egyensúlya visszaállhat.

A női pólus megelevenedésével visszatérnek Egyiptom ősi misztériumai. Egyre többen és többen emlékeznek majd egyiptomi gyökereikre és a korai sumér időkre, mert eljött a női minőség újjászületésének ideje. De fontos kiemeltünk, hogy másként tér vissza: kiegyensúlyo­zott princípiumként, nem kifejezetten női, vagy teljesen férfi formában, hanem összeolvadva, harmonikus, androgünszerű kiegyenlítettségben.

Az egész naprendszerre vonatkozóan döntő jelentőségű, az ami zajlik most a Földön. Még a félistenek is sorba állnak egy földi születés reményében, akkorát lehet most a szellemi fejlődésben előre lépni. A Föld átalakulása nemcsak az emberekre, hanem a növényekre és az állatokra is hatással van. Ezek mind végigjárják saját fejlődésüket, követve a Földet egy magasabb rezgéstartományba.

A Naprendszer többi része is megtapasztalja ezt a folyamatot, melynek során más rezgéstartományba kerül, hiszen még a Napunk is változik. Viszont a Földön egyedi változás megy végbe, olyan, amely más bolygókon nem tapasztalható ebben az időben. Ezért jöttek ide más lények különböző dimenziókból, más birodalmakból, ők a Föld körül állomásoznak bolygókon, aszteroidákon, vagy interdimenzionális térben. Céljuk a törté­nések megfigyelése. Feszült izgalommal várják mire képes az ember a Legfelsőbb e szertelen, de megismételhetetlenül nagyszerű teremtménye. Ennyire különleges a Föld helyzete.

Az alábbi – Hathorokra vonatkozó – információk a Tom Kenyon és Virginia Essene: A Hathorok c. könyvéből származnak.

Hator – az egyiptomi termékenység-istennője volt, de létezik egy Hathor nevű földön kívüli faj is. Fenn is maradt róluk néhány ábrázolás Egyiptomban, ahol is Kr. e. 10.000 körül jártak. De a Hathorok kapcsolatban álltak a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus kialakulása idején. Az ő tanításuk lett az alapja a hang használatával kapcsolatos egyedi technikájuknak és gyakorlatuknak. Érdekes megjegyezni, hogy a mikor a médium rákérdezett a vele kommunikáló Hathor nevére, azt válaszolta, hogy Avar-nak hívják. Állítása szerint Sanat Kumara kérésére érkeztek ide, aki a Fehér Testvériség néven ismert intergalaktikus tanács tagja.

A Hathorok állítása szerint mikor itt jártak Kr. e. 10.000-ben, Atlantisz már elpusztult. De együttműködtek néhány atlantiszi és lemúriai beavatottal is, akiket Egyiptomba irányítottak. Az arktúriaiak és a fiastyúkbeliek is Észak-Afrikába irányították néhány beavatott emberüket.

A Hathorok meglehetősen könnyen kapcsolatban tudnak lépni az emberekkel. Mivel ők egy magasabban fejlett civilizáció tagjai, magasabb rezgésszámmal, ez a kontaktus nem fizikai formában szokott történni. A kapcsolatteremtést az emberek általában éteri hangüzenetként, azaz tisztánhallásként, és tisztánlátásként, azaz látomásként, intuícióként és álombeli megjelenésként tapasztalhatják.

Ők segítették az egyiptomi Misztérium iskolák létrejöttét és fejlődését is. Elmondásuk szerint, ha akarnak, meg tudnak jelenni fizikai testben is, ekkor 3-4 méter magas, nagy fejű, nagy és hegyes fülű, hosszú kezű-lábú humaniodokat látnánk magunk előtt, akiknek szintén van hajuk, amit összefogva hordanak. De csak ritkán jelennek meg így, hisz az ő természetes formájuk a fénytest, DNS-ük 12 szálból áll. Változtatni képesek tehát a saját rezgésszintjüket, de a rezgésszint váltás az alapja a közlekedési eszközeik működésének is.

A következő idézet, pedig Drunvalo Melchizedek: Az élet virága ősi titkai c. könyvéből származik:

„A Hathorok 3-4,8 m magasak. Hosszú-hosszú időn át, segítették az embereket a Földön szeretetükkel, és a hangról való hihetetlen tudásukkal. Az egyik egyiptomi beavatási folyamat alatt – amely a Nagy Piramisban megy végbe – az ankhot is megszólaltatják. A hangot egy Hathor hozza létre, és folyamatosan hallatja kb. fél-egy órán keresztül. Elsősorban a test gyógyításának, és a természeti egyensúly visszaállításának eszköze. Ahhoz hasonlít, mint amikor a légzéssel egy időben adjuk ki az óm hangot. A Hathorok megtanulták, hogyan kell szünet nélkül hangot kiadni, mialatt az orrukon keresztül beszívták a levegőt a tüdejükbe, majd a szájukon át kilélegeztek. Az ankh hangja – beavatási szertartás vezetése csak egy volt a sok minden közül, amit értünk, és az egyensúly beállításáért tettek. A Hathorok évtizedekig tartózkodtak a Földön, az emberiség megsegítésére.

Az egyidejű légzés, és folyamatos hangképzés nem ismeretlen ma sem. A didgeridoo-n játszó őslakosok körkörösen lélegeznek. Képesek egy hangot egy órán keresztül is kitartani, mialatt kontrollálják a levegő áramlását a testükben.”

forrás:www.arvisura.van.hu/Angyalszárny/

Egyiptom

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: