Először is elnézésüket kérjük a földönkívüli testvéreinktől, hogy még mindig kénytelenek vagyunk az „UFO” betűszót használni, melynek bizony elég alacsony rezgése van – mint minden modern tudományos és zsurnalisztikai fogalomnak, melyet nem szeretetteljes emberek gondolnak ki, hanem nagyon is cinikus, sőt legtöbbször emberiségellenes lények, akik ösztönösen bizonyos általuk nem értett, vagy éppen nagyon is értett csak félremagyarázni akart jelenségre egy nevetségesen primitív és legtöbbször hazug mentális panelt húznak, amely sokszor évtizedekre befolyásolja a közember gondolkozását is.

Természetesen jobb lenne, ha már végre a „csillaghajó” vagy még inkább a „fényhajó” elnevezéseket használhatnánk, mivel az előbbinek 4D-s, az utóbbinak pedig 5D-s rezgése van.

De maguknak a hun-magyari népeknek is a szíriuszi genetikai és szellemi oltástól ( kb. 15.000 éve ) egészen a középkor végéig megvolt a saját elnevezésük ezekre a kozmikus járművekre: „égi szekér” vagy „tüzes szekér”, melyet később más, teljesen tudatlan, süllyedő Atlantiszról menekülő, de még mindig az atlantiszi fajisten-vallás igézetében élő barbár népek ( a latinok, germánok, szlávok és szemiták ) is átvettek.

( És csak zárójelben jegyeznénk meg, mivel ez most nem tartozik igazán a cikk témaköréhez, hogy jó lenne, ha filológusaink, irodalom- és kultúrtörténészeink is végre felébrednének és felfedeznék, hogy pl. a homéroszi eposzok egyáltalán nem azokról a görögökről szólnak, akik Kr. e. 800 körül rátelepedtek Él isten földjén ( Hellász ) az akháj-török-hun magaskultúrára, hanem azokról a görögökről, aki még Atlantisz utolsó korszakában éltek – micsoda különbség! )

Nos, ezeket a „tüzes szekereket”, mellyel Illés próféta is a mennybe, vagyis egy magasabb bolygóra ment, az egykori mondák, mesék és mítoszok következetesen lóvontatta szekérnek mutatják be, bár nem közönséges lovak által vontatottnak, hanem olyan szekérnek, amelyet mindig pontosan négy szárnyas ló húz, azaz a levegő + a tűz eleme együttesen.

Sokat beszélnek manapság a tiszta- vagy szabadenergiáról, amelyet olykor elég pontatlanul nullponti energiának is hívnak, ám addig az alternatív kutatók, minden nagyszerű gyakorlati részeredményük ellenére, elméletileg nem fognak tisztán látni ebben a kérdésben, amíg az ezoterika által évszázadok óta tanított négy éter-halmazállapot abszolút realitását el nem fogadják és ezáltal meg nem tapasztalják!

Korábbi cikkeinkben többször utaltunk már arra, hogy az anyagi világegyetem 3+4-es elemi rendszerének ( 3 durvaanyagi és 4 éteranyagi halmazállapotnak ) figyelmen kívül hagyása miatt a szabadenergia-kutatások itt Magyarországon is csupán a kísérletezgetés és sokszor végtelen hosszú elméleti fejtegetés szintjén rekednek meg, amelyből a laikusok úgysem értenek semmit, a hivatalos tudomány meg eleve nem is akarja megérteni.

Ám ha végre belátjuk sok erőltetett és bonyolult magyarázat után, hogy az anyagi-éteri szinten megnyilvánuló tárgyiasult formák egymás után több látható és láthatatlan rezgésszinten is megjelenhetnek, melyek összességében nem mások, mint a négy éter-halmazállapottal kibővített három durvaanyagi halmazállapot!

A földönkívüli űrhajók legtöbbször az éteri halmazállapotok rezgéssíkjain közlekednek, mely kozmikus járművek a mi durvaanyagi halmazállapotú világunkban természetesen láthatatlanok, ám ugyanolyan valósak, mint amikor pl. az elpárolgó vízgőz sokszor láthatatlan számukra, holott a gőzt közvetvehatásait tekintve nagyon is mérni és érzékelni tudjuk!

Ugyanakkor a csodálkozásunkat fejezzük ki, hogy még az alternatív kutatók is mennyire kötődnek a hagyományos fizika fogalomrendszeréhez, amely megáll, mint egy tilalomfánál a légnemű halmazállapot határánál, amely után szerintük a semmi, a vákuum következik. ( A modern fizikusok által mesterségesen kitalált negyedik halmazállapot, a plazma természetesen nem tartozik ide, mivel egyrészt azt hiszik, hogy a csillagok valami termonukleáris energiával működő izzó gázgömbök lennének több millió fok belső hőmérséklettel, holott szó sincs erről, a Nap ugyanolyan üreges égitest, mint a mi Földünk, vagy a világegyetemben minden más bolygó vagy csillag. )

Az úgynevezett „nullpontenergia” helyein pedig éppen azért lehet energiát nyerni, mivel ott szó sincs vákuumról csak egy magasabb éteri halmazállapotról, amely mint a gőzenergia alacsonyabb halmazállapotban ( és alacsonyabb hatásfokkal ) a nálánál alacsonyabb szinteket a halmazállapot-csökkenés folyamán a természettörvények által kiszabott rend szerint energiával látja el.

A csodálkozásunkat pedig folytathatnánk akár a végtelenségig is, mert a mai iskolás fizikában tanított, azonban egyáltalán meg nem magyarázott olyan fogalom, mint a mágneses tér vagy az elektromágneses erőtér vajon honnan van, miből áll, mitől keletkezik?

Gondoljunk csak egy egyszerű állandó mágnesre: vajon a mindenki által észlelhető erőtere miből van? Anyagi vagy nem anyagi? Ez itt a kérdés!

Nos, hatásai miatt mindenképpen anyaginak kell lennie, mégis számunkra láthatatlan, megfoghatatlan, homogén és erőtér, azaz mátrixszerű – na, pont ez az éter!

Ráadásul a korszakunk energiája, az elektromosság is mágneses erőteret gerjeszt, vajon miért? Megmagyarázta ezt bárki is? – Persze iskolás módon és éppen ezért elég unalmasan már sokszor hallottuk azt a magyarázatot, hogy az a sok elektron-golyócska áramlása okozná a mágneses hatást, de a hogyannal és a miérttel mind a mai napig adós a fizika.

Pedig egyszerűen is el tudnák jutni a titok megfejtéséhez, ha az étert végre a négy alapvető halmazállapota alapján vizsgálnánk, mivel a különböző szintek egymással pozitív és negatív viszonyban vannak. Az elektromosság természetesen a pozitív, impulzív ( férfi ) éterenergia, míg a mágnesesség – szinte mondani sem kell – a negatív, vonzó ( női ) éterenergia kifejeződése, melyek a természetben mindig párban jelentkeznek, mégpedig egymásra merőleges párban, mivel a rezgésátmeneteknek kulcsa mindig a merőleges, a 90 fok, vagyis az az érték, amelynél egy alacsonyabb rezgésszintről vagy dimenzióról egy magasabbra, az alacsonyabb számára láthatatlan tartományra váltunk.

A földönkívüli űrhajók irányításának is a kulcsa egy olyan hangoló szerkezet, mely által ha az adott rezgésszintről ( vagy dimenzióból ), ahol éppen tartózkodnak, egy magasabb tartományra akarnak váltani, akkor 0-ról fokozatosan 90 fokra növelik a magasabb befolyását az űrhajó külső erőterében ( mivel belsőleg az űrhajós személyzet számára egy teljesen más standard erőtér is van, amely független az űrhajó pillanatnyi mozgásától és dimenzionális állapotától ). Majd a finomhangolás következik, hogy az adott tartományon belül ( minden rezgéstartomány valójában külön-külön is egy végtelenül változatos világegyetemet jelent!), melyik bolygót vagy csillagrendszert célozzák meg, hasonlóan olyan skála-beosztásszerű rendszert használva, mint ahogy mi hangoljuk a rádió keresőjét egy adott frekvenciára.

A tartomány relatív alacsony vagy magas rezgésű volta pedig meghatározza az űrhajó milyen szintű fénysebességgel közlekedik a kozmoszban:

Természetesen ha nagyobb távolságokról van szó, akkor az éternél is magasabb rezgéssíkokat használnak, az asztrális és mentális területeket, melyeket az új spirituális kontakta-szövegekben leggyakrabban már csak egyszerűen kozmikus étersíknak nevezik, és nem a régebbi teozófus elnevezésekkel jelölik őket.

És míg az atlantiszi menekült sémi-indoeurópai népek a saját jelképrendszerük szerint a földönkívüli űrhajókat – mint már fentebb említettük – szárnyas lovakkal jelölték, addig a hun-magyari népeknek a tüzes szekereken kívül természetesen a szintén tüzes táltos ló jelképezte azt a kozmikus űrhajót, amellyel a lélek bebarangolhatta a kozmoszt.

Sőt, a táltos ló a mi népmeséinkben még meg is kérdezi a szállítandó személyt, hogy milyen kozmikus szinten akar utazni: úgy, mint a szélvész ( asztrális szinten )? úgy, mint a gondolat ( mentális szinten )? vagy a gondolatnál is sebesebben ( a nirvánikus szint nem-tér nem-idő világában! )?

( Érdekes azonban, hogy a modern néprajztudomány ( is ) mennyire értetlenül áll e viszonylag egyszerű táltos-jelkép és az ő tipikus kérdése előtt. Csak egy példa erre, melyben Hoppál Mihály, mint legfőbb hivatalos sámánkutató e videóban röviden megemlíti kb. 4p 00mp körül, hogy mai napig nem tudták megfejteni ennek a jellegzetes táltoskérdésnek a jelentését ) :

Ám a nirvánikus szint elérésének a képessége azt jelenti, hogy a mesei főhős legalább Buddha vagy Jézus minőségű személy, mert a legmagasabb szintű nirvánikus területekre még egy szokásos földi beavatott vagy felemelkedett mester sem tud belépni.

Egy rövid magyarázat ehhez: Korábbi korszakok ( elsősorban a Bika, Kos és a Halak korszak eleje ) beavatásai mind fizikai testen kívül történtek, amely azt jelentette, hogy a neofitát, a beavatandó személyt általában éjszaka, mikor elaludt és az asztrálteste viszonylag szabaddá vált ( az ezüstzsinór szabta határokig ), a mestere beavatta, azaz a mester magas rezgésű asztráltestének szeretetenergiáját és az ezzel összefüggő magasabb tudatosságát átruházta a tanítványra. Természetesen hogy ez megtörténhessen, ahhoz már a tanítványnak legtöbbször évekig elő kellett készülnie, vagyis el kellett vonulnia a világtól és aszketikus életet kellett élnie, másrészt a mestere iránt való abszolút bizalom és odaadás képességét is ki kellett kifejlesztenie, akármilyen ideiglenes álcaalakban volt is akkor a fizikai világban a tanítója.

Viszont a keleti taoista és buddhista és ezzel párhuzamosan nyugaton az egyiptomi eredetű gnosztikus tanok megjelenésével a szokásos asztrálbeavatás szintjét olykor magasabb szintre tudták helyezni: először a konkrét gondolati világ fényuniverzumába, majd tovább a platóni eszmék világába, az elvont gondolati világba, mely már abszolút örök és halhatatlan világ, és a forma-nélküli, nem-tér nem-idő nirvánikus világokba is.

Hagyományos világvallások és egyházak külső megjelenése pedig elsősorban a kései atlantiszi korszak asztálbeavatási szertartásainak formai utánzatai, minden belső tartalom nélkül, melyeket már a Bika és a Kos korszakban a sötét erők újra alkalmazni kezdtek, mint legjobb, leghatékonyabb tömegmanipulációs eszközt.

Az avatatlan tömeg ugyanis mindig az ismeretlentől fél a legjobban, ezért egy ismeretlen isten, mint legfőbb láthatatlan lény ( gondolati ) megjelenése, a félelempszichózisnak és így a tudatmanipulációs lehetőségeknek a sötét erők kezében szinte végtelen lehetőségeket adott.

Ezért vegyük figyelembe: az utóbbi 6000 évben minden más kulturális tényező csak ezután a félelem-isten megjelenése után született meg, azaz az emberiség művészete, tudománya és technikai szintje is pontosan azt tükrözi mind a mai napig, amit ez a félelem-isten vagy tudatosan vagy tudatalatt előír neki!

Mert hogyan is alakulhatott volna ki az a kollektív őrület a mai emberiségnél, hogy a Fényt, az igaz tudást, a magasabb, ego-mentes érzelmeket és gondolkozást ösztönösen elutasítja, miközben minden materialista agyrém-tannak és alantas érzelmeknek az automatikus lefolyócsatornájává vált?!

Eckhart Tolle ezzel kapcsolatban bizonyos fájdalomtestről beszél, amely minden földi embert körülvesz. Ez a fájdalomtest azonban nem más, mint az aurikus mező legalacsonyabb éteri-asztrális rezgésű szintje, amely nem elsősorban az aurikus tér karmikus mezejét jelenti, hanem az adott földi személyiség életében felgyűlt félelem- és fájdalomerőket, amelyeket persze karmikus erők esetleg nyomás alá helyezhetnek, ha már egy inkarnáció annyira megérett, hogy végre egyszer szembe mer nézni lénye sötét oldalával.

UFO

És szinte mondani sem kell, hogy a Halak korszak végére az emberiség olyan elviselhetetlen karmikus terheket halmozott fel és ezzel összefüggésben egy személyes élet alatt a fájdalomtest annyira dominánssá vált, hogy a mindennapi élet puszta elviselése is olykor egyenlő az idegbetegség-szintű zaklatottsággal. ( E zaklatottság miatt van pl. az is, hogy még komoly szellemi kereső emberek sem képesek ma már kb. 5 oldal A/4-esnél több alternatív tudományos szöveget elolvasni, ezért alapos kutatások és új eredmények olykor több száz oldalnyi dokumentumait gyakorlatilag már csak azok olvassák, akik ezeket a tanulmányokat készítik! )

Nos, ilyen lehetetlen, sőt elviselhetetlen helyzet ellenére, melybe az emberiség került, sok olyan spirituális tanító van, itt Magyarországon is, akik úgy tesznek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, ( ezzel kezet foghatnak a hivatalos tudomány képviselőivel ), és azt mondják, hogy csupán egy precessziós korszakhatár szokásos nyűgét-baját élnénk át, amely után egy kb. 2000 éves nyugodt periódus következik, majd minden kezdődne előlről ebben a kozmikus mókuskerékben.

Ez az ezoterikus világkép azonban már nem korszerű, hanem egy a 19. század végi és 20. század elejei spirituálisan ébredező nyugat-európai értelmiség világképének felel meg, amely – hogyan is lenne másképp – először a saját szellemi gyökereit, az indiai kultúrát és metafizikáját fedezi fel, majd minden más kultúra szentkönyveiről is lefújja az évezredes port, és állandóan a benne a foglalt értékekre, „hagyományra” és „szerves kultúrára” mutogat, amely gyógyírt jelentene a mai emberiség problémáira – olyan kozmikus és planetáris problémákra, melyek még a mi világegyetemünkben sem fordultak elő!

E sorok írója jól emlékszik egy 1989 tavaszi Pap Gábor előadásra, melyben az előadó megengedte néhány percre e sorok írójának, hogy kifejtse egy UFO-kontakt klasszikus, George Adamski álláspontját a Naprendszer valódi szerkezetéről. És miután ábrázolásra került a 12 bolygós Naprendszerünk és vele összefüggésben az is, hogy mind a 12 bolygón van magasabb rezgésszinten élet, sőt a rendszerünkben olyan fejlett civilizációk is vannak, melyek ufókkal állandóan látogatnak bennünket, akkor már látszott, hogy ez az előadó számára is egy kicsit sok volt, és megjegyezte, hogy először inkább a földi dolgokkal kellene foglalkoznunk, a saját földi eredettörténetünket és szimbólumrendszerünket kellene jobban megismerni, nem ilyen „ufós” dolgokról beszélni, ami, szerinte, még nagyon korai téma.

Így már az álrendszerváltás hajnalán is jól látszottak sajnos azok a törésvonalak, sőt szakadékok, amelyek elválasztják mind a mai napig a „földi”, „népi”, „metafizikai hagyományokra” építő, vagy éppen keleti metafizikai tanokból összegyúrt alternatív világnézeteket UFO-kutatás spirituális szemléltétől, melyről következetesen azt állítjuk, hogy kulcs az eljövendő Vízöntő korszak tudományához.

Mert meg kellene érteni: az ember spirituális átalakulása, azaz beavatási módszere korszakunkban alapvetően megváltozott. A régi, romantikus mester-tanítvány asztrálkapcsolat helyett ma már határozottan a Galaktikus Fényszövetség anyahajóin végzik el ezt a beavatást, amely valójában nem is hagyományos beavatás, hanem egy folyamatos oktatás (regressziós hipnózisszerűen ), melyet tudatalatt majdnem mindenki megkap, nem csak néhány kiválasztott személy!

Ezért a nappali tudatos ember bármilyen hitrendszert is fogad el pillanatnyilag, ez már valójában semmit nem jelent, mert a lényeges oktatást valójában tudatalatt minden felemelkedésre érett ember már megkapta!

A felemelkedés éppen ezért nem jelent mást, mint egy felébredést, egy tudatosodást, amely ráadásul nem először történik az emberrel, mivel azok a csillagmagok, akik csak valamilyen küldetés miatt inkarnálódtak ebbe a teljes amnézia világába, rögtön vissza fogják foglalni a helyüket a Galaktikus Fényszövetség hajóin abba a magas pozícióikba, amiben eddig is tudatalatt voltak!

forrás: www.spiritufo.ditro.hu

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend