A Tabula Smaragdina néven ismertté vált táblák sorait, Hermész Triszmegisztosz jegyezte le Kr. e. 3600 körül. A beavatott mesterek szerint, ez a tizenkét táblából álló ’könyv’ foglalja össze az egész világ bölcsességét.

A táblák tartalma titkos, de nem azért van titoknak nyilvánítva, mert nem olvashatja bárki, hanem mert tudásanyaguk csak a beavatott hermetikus mágusok számára válik nyilvánvalóvá.

Atlantisz örökség

Thot, vagy Hermész Triszmegisztosz, egy atlantiszi örökséget birtokló pap király és mágus volt. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált. Egyes feltételezések szerint a Nagy Keopsz piramist szintén ő építtette, hogy a bölcsességet és Atlantisz mágikus birodalmának örökségét rejthesse a világi tudástól elszigetelve.

thoth-falfestmeny

A bölcsesség istene

Hermész Triszmegisztosz különféle testekben, de azonos tudással uralkodott, hasonlóan a Dalai Lámához. Mások azt tartják, hogy a mágia segítségével legyőzte a halált és csak akkor távozott a földi megtestesüléséből, amikor ennek elérkezett az ideje. Miután végleg kilépett a testéből, az egyiptomi panteonban is helyet foglalt. A bölcsesség isteneként, a tudás feljegyzőjeként tartották számon, hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen, hogy isten megtestesülése volt. Főpapjai vitték tovább azt a tudást, amit az emberekre hagyott, és ők őrizték a Nagy Piramist.

A mágia alapjai

Hermész Triszmegisztosz hagyta hátra az okkultizmus alapjait. A smaragdtáblán lejegyzett tudáson alapszik a keleti és a nyugati mágia, az a „varázslat”, amit alkímiának neveznek. A tudás birtokosa képes úrrá lenni az anyagon, illetve elsősorban önmagán, hisz a test sem más, mint anyag. A beavatott ez által élet és a halál ura lesz. Ezen a szinten sokakat elvakít a hatalom, de a mágia legmagasabb fokára emelkedő tudás rejtve marad előttük.

Újra megnyílt az út a mágia felé

Az atlantiszi mágia örökösei voltak a kelták, a mayák, a szufik, a kaballisták, és ugyancsak ennek a mágiának örökösei a „szabadkőműves páholyoknak” nevezett nyugati mágusrendek. A táblák szövegének lefordítására és azok nyilvánosságra hozatalára korunkban került sor. A ma embere újra képessé válik megnyílni a mágia útja felé. A fordítások olvasgatása azonban önmagában kevés ahhoz, hogy beavatást adjon bárkinek. Csak az ér vele valamit, aki már rendelkezik az alapozó tudással. A többiek számára érthetetlenek maradnak a feljegyzések.

thot-smaragdtabla02

A táblák ismeretlen anyagból készültek

A tizenkét smaragdzöld tábla nagyon különleges anyagból készült. Egy olyan vegyi folyamat – alkímiai transzmutáció – során hozták létre mesterségesen, amit még nem tud megmagyarázni a mai tudomány. A táblák jellemzője, hogy nem koptatható el, és ellenállóbb minden eddig ismert anyagnál.

A táblákat minden létező eszközzel megvizsgálták, de csak arra jöttek rá, hogy atomszerkezetük teljesen stabil, nem észlelhető bennük semmilyen változás, vagyis a tudósok egyszerűen nem találtak kapaszkodókat. Ez meghazudtolja a fizika ionizációs és a kémia részecskekapcsolati elveit. Tehát – ha a mai grafológia tanai szerint vizsgáljuk a táblákat – már az anyag, amire írtak, önmagában hordozza a tudást, a végtelen bölcsességet.

A tudás három szinten nyilvánul meg

A táblákon az ókori Atlantisz írásjegyeivel feljegyezve olyan gondolatok találhatóak, melyek értelme három síkon válik világossá. Az anyag szintjén a betűk nyernek értelmet, képessé válunk olvasni a sorokat. A tudat síkján megértjük a szavakat, amiket olvasunk, így azok összefüggést nyernek. A felettes síkon pedig képessé válunk arra, hogy a leírtakat értve azokat belső tudássá tegyük, alkalmazzuk is. A táblákat aranyszínű, szintén nem azonosítható ötvözetből készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat pedig egy ugyanilyen anyagból való pálca tartja össze.

Isteni kinyilatkoztatás

Az alkimista hagyomány szerint Hermész Triszmegisztosz testamentuma olvasható ezeken a táblákon. Szerintük ez minden szent könyv alapja, az első olyan isteni kinyilatkoztatás, ami az emberek birtokába jutott és mindegyik, azóta keletkezett szent iratnak az alapját is ez képezi. Sokféle fordításuk és adaptációjuk ismert, feltehetően Szírián és Palesztinán keresztül jutott el Európába.

thot-smaragdtabla04

A bölcsesség kulcsai

A bölcsesség kulcsai a mágia összetett szimbólumrendszerében és a tradicionális megfigyelésekben rejlenek. Az ezoterikus tudományok többsége szimbólumok megfejtésére szorítkozik, vagy olyan megfigyeléseket esz számba, mint például azok, amik a természetgyógyászat tanaiban a teleholdnál szüretelt növények gyógyhatásával kapcsolatosak. A hermetikus mágia a miértek okait kutatva maga is képessé válik arra, hogy a válaszok birtokában maga is hatást gyakoroljon a valóságra.

1. A szimbólumok tana

A rejtett jelentés mindenben ott lakik. Minden szimbólum, az egész világon. A teremtés könyvének betűi ezek a szimbólumok, csak az emberek többsége nem tudja olvasni ezeket a jeleket, ezért nem képes teremtővé – istenivé – válni, csak a teremtettek életét képes élni. Ez természetes folyamat. Az ember állandóan fejlődik. Tudata, spiritualitása fizikai valója egyaránt. Végül elér abba a kozmikus ciklusba, ahol a fizikai világ nem nyilvánul meg alakzatokban.

2. A földön megszerezhető tudás

Hermész Triszmegisztosz a misztériumoknak és a világ egyensúlyának megismerését tanácsolja a táblák sorain keresztül. Minden tudás megszerzését, ami a földön megszerezhető és azok egységének felfedezését. Nem hitet, hanem tudást ad. Annak megtapasztalását, hogy a dolgok rendező elve – ezen a földön, ebben az univerzumban – azonos, s ha ezt a rendező elvet felismerjük, mindent felismerünk. Ez a híres ’Mint fenn, úgy lenn, mint kinn úgy bent’ mondat jelentése.

thot-smaragdtabla03

3. A mágia és az egyház közös gyökere

A tudás és a hit párhuzama látszólagos ellentétté változott. Mivel az egyházi tanok is azonos gyökerekre vezethetők vissza, mint a mágikus tanok, nincs valódi különbség a kettő között. Ezt a mágia követői mindig is tudták, ám a papság más félelmekre építette hatalmát, és a feltétlen hitet várta el az emberektől. A tudás ma az egyházak gyengülésével és a mágia erősödésével ma kerül szabadabb áramlatba.

4. Az új tudattal élő emberiség megérkezése

Az Indigó gyermekek az újfajta tudatosság bizonyítékai. Már génjeikben hordozzák a magasabb tudást, ha nem csukják be előttük a szemünket. Itt járnak már közöttünk. Megváltoztatják a tanítási módszereinket, az iskoláinkat és a tudományosról alkotott világképünket is, mert már időszerű, hogy a mágikus hagyomány a klasszikus tudományokra építkezve újra elterjedhessen.

forrás: noiportal.hu

Kövess minket a Facebookon!

LEGÚJABBAK

error:
Send this to a friend