Ezekről a jelekről ismerheted fel, ha rátaláltál lelki ikertestvéredre

ikerlelkek

Hogyan ismerjük fel az ikerlelkek kapcsolatát? Miben különbözik ez a többi jó kapcsolattól?

A különbség a következő: egy jó kapcsolatban a pár összhangra talál, miközben összeegyeztetik különböző egyéniségüket.

Az ikerlelkek kapcsolatának alapja ezzel szemben

közösségük alapvető tudata: a látásmód, célok és érzések egysége.

Az ikerlelkek nem húzzák-vonják egymást eltérő irányba. Csupáncsak rövid időre, ideiglenesen távolodnak el, hiszen önálló egyéniségek.

Ennek dacára egy emberként törnek előre, de nem bicegve, nem fogja vissza egyik a másikat. Ezért is olyan gyors a közös tempó, miután egymásra találtak.

Az ikerlelkek életszemlélete is megegyezik. Mindenki máshol áll a fejlődés hegyén. Itt minden hajlatról és gerincről eltérő kilátás nyílik.

Akik közel járnak egymáshoz, azok elé nagyjából ugyanaz a táj tárul, ám egészen különböző a kilátás a csúcs túloldaláról. Az ikerlelkeken kívül senki nem áll ugyanazon a helyen.

Nekik egy a látásuk, a harmadik szemmel néznek, márpedig ez érzékeli a szellemvilágot. Tagadhatatlan persze, hogy mindegyik külön egyéniség, és ezért személyes látásmóddal szemlélik ugyanazt a látványt.

Ám az érzékelés különbségei esetükben kiegészítik egymást, és együtt megnövelik annak hatásfokát. Ha nem így volna, nem is keltenék fel egymás érdeklődését, unnák egymást.

A kettejük között ébredő teremtő feszültség egyensúlya fejlődésük záloga. Végsőkig csiszolódva társteremtőkké válnak.

Az ikerlelkek nem kételkednek abban, hogy oka volt találkozásuknak. Ez az ok talán fokonként világosodik meg előttük, megfeszített figyelmük gyümölcseként, hisz a lelkük mélyén tudják, az élet mit sem ér, ha nem az isteni rendelés betöltése.

Miközben felkészülnek egymásra, máris ráhangolják a célra érzékeiket. Ezért egy emberként szentelik magukat a választott hivatásnak, amelyre a sors szánta őket.

Az ikerlelkek az érzéseikben is egyek. Mély közösségük leginkább a szerelmükben ad hírt magáról, ez a szerelem azonban jóval több romantikus lobogásnál. A lélek szerelme ez, amely az egyénen túllépve az egészet fogja át.

Az ikerlelkek nem versengenek egymással. Egyik sem dirigálja a másikat, nem kíván fölébe kerülni, nem akarja elnyomni.

Az ikerlelkek szerelme ártalmatlanságáról ismerszik meg. Szó sem lehet itt szándékos bántásról, nem büntetik egymást, nem irányítanak a másik felé rakétákat. Ha feledékenységből vagy mulasztásból mégis megsértik egymást, a társa korábban megérzi a fájdalmat, mint a sértett maga. Ezért mindent elkövetnek, hogy a legkisebb szenvedést is elkerüljék.

Az ikerlelkek első találkozása nagy valószínűséggel emlékezetesen zajlik. Spirituális síkon mindenképpen mérföldkő ez a találkozás, amelynek jelentősége a mindennapokra is rásugárzik. Ettől fogva aztán felgyorsulnak az események. Minden villámgyorsan a helyére kerül, és a pár sorsa egybekapcsolódik.

Azonosságok és különbségek

Az ikerlelkek megegyeznek törekvéseikben, szeretni tudásukban, az emberiséggel és a bennük élő magasabb rendű erőkkel szembeni odaadásukban.

Mindketten hisznek az életben, a gondviselés alapvető jóindulatában, hiszen ha nem bíznának a jóság hatalmában, hogyan is készülhetnének arra a nagy jóra, amit egymás számára jelentenek.

Megegyeznek továbbá érzékenységükben, szépérzékükben és a rossz elfogadásában. A bajban ugyanazt a kitartást és lelkierőt tanúsítják.

Ez az azonosság az, amiről felismerjük őket. Ahogyan egy levél erezete sem változik, úgy ugyanaz lesz életük során az ikerlelkek energiamintázata is. Tökéletesen kiegészítik egymást.

Ez a legvilágosabban életcéljuk megválasztásában nyilvánul meg. A tapasztalatok szerint rendszerint ugyanannak a feladatnak a kiegészítő oldalaival foglalatoskodnak. Talán mindketten gyógyítók, csak éppen a gyógyító szakmák más-más ágazatában tevékenykednek.

Esetleg zenészek, az egyik mondjuk előadóművész, a másik komponista. Vagy éppen nyelvekkel foglalkoznak, az egyiknek az írott, a másiknak a kimondott szó a fegyvere. Ez esetben a szónoknak talán az íráshoz is van tehetsége, vagy az író kitűnő szónoki képeségekkel van megáldva. A szavakon túl valószínűleg mindkettőt ugyanazok a nemes célok vezérlik. Mikor az ikerlelkek összekötik az életüket, különböző élményeik is összeadódnak, és egymást gazdagítják.

Alkatukat tekintve az emberek két nagy csoportba oszthatók: a tudósokéba és a művészekébe. Az ikerpárok példája azt sugallja, hogy ők ugyanolyan lelkialkatúak. A házaspároknál is az látható, hogy egy tudós és egy művészlélek nem érti meg úgy egymást, mint két tudós- vagy művésztípus.

Természetesen a fokozatok finom skálája képzelhető el e kettő között. Míg némelyik ikerlélekpár a lelki hasonlóság áldásait élvezi, másoknál a kiegészítő jelleg az erősebb, őket az ellentétek vonzása élteti. Ilyenkor ikervoltuknak tartós szerelmük összhangja a bizonyítéka.

Ha az ikerlelkek nem ugyanazon az általános területen tevékenykednek, minden bizonnyal életszemléletük egyezik. Talán ugyanannak az életeszménynek a két oldalát képviselik.

Mivel azonban alapvetően azonosak, szüntelenül tágítják a másik látókörét egymást kiegészítő energiáik összjátékéval.

Ugyanonnan jönnek, ezért vonzalmaikban, ellenszenveikben, ízlésükben és szépérzékükben is rokonok. Többnyire hasonló a zenei ízlésük, de illik egymáshoz a humoruk is, vagy épp a kapcsolatteremtő készségük egészíti ki egymást jótékonyan.

Sokan ugyanazokat az ételeket és szórakozásokat kedvelik, mindketten a hideg vagy a meleg időt szeretik jobban, a tengert vagy a hegyeket imádják közösen. Némelyek együtt rajonganak a természetért, másoknak inkább megfelel a városi nyüzsgés.

Akár még a kézírásuk is hasonlít, hiszen a grafológia sokat elárul a jellemről. Tenyérvonalaik átfedik egymást, mondjuk egybeesik a Mars-vonal, a szellemi erő és megérzések vonala.

Ha az egyik szelíd természetű, a másik is az. Hogy jó természetűek, éppenséggel magától értetődő, hiszen minél fejlettebb egy lélek, annál derűsebb.

A lelki ikertestvérek gondolatvilága és testi felépítése úgyszintén rokon. Gondoljunk azokra az egypetéjű ikrekre, akiket kiskorukban elválasztanak egymástól, majd különböző szülők nevelnek fel. Ha felnőtt fejjel találkoznak, nemegyszer meglepve veszik észre, hogy ugyanúgy öltöznek, ugyanúgy vágatják a hajukat, ugyanazt a fajta munkát végzik, és egyéb hajlamaikban is megegyeznek.

Az azonosság mellett a mérleg másik oldalán ott a különbözőség. Ez tartja fent a szükséges teremtő feszültséget, amely a cselekvés mozgatórugója és a fejlődés hajtóereje.

Az egyik ikerlelket talán az esze, míg párját az érzelmei mozgatják. Ketten esetleg barátilag megmérkőznek egymással, majd e küzdelemtől ösztökélve olyan összhangra találnak, amelyben kifejezhetik egyéniségüket.

Néha felhők is megjelennek a színen. A mindig éber sötét erők ilyenkor megragadják az alkalmat, hogy viszályt támasszanak a két iker között. Talán egymásnak feszítik szellemi izmaikat, így győződve meg nap mint nap egyenlő erejükről, amelyet folyamatosan növelnek is.

Válság idején elbújik a Nap, és az égbolt sötétbe borul. Mikor újra kivilágosodik, a lelkeket elárasztó öröm megújult spirituális erők forrása lesz.

Az ikerlét ajándéka

A szúfi szövegek szerint az ikerlét ajándék. Ezt az ajándékot a megajándékozott először talán habozva fogadja.

Ikervoltunk felismerése hosszú folyamat, a felfedezések ösvénye, amely egyre tágasabb lesz. Meglehet, többször találkozunk lelki ikertestvérünkkel, mielőtt tudatosítanánk magunkban, ki ő.

Ezek az alkalmak felkészítik a személyiséget, hogy kezelni tudja, hogy kezelni tudja a kapcsolat szenvedélyességét, és megbirkózzon azokkal az életkörülményekkel, amelyeket lelki ikertestvére hoz magával.

Könnyen lehet, hogy a felismerésre még a találkozó előtt, finom tudati szinteken kerül sor. Ahogy az ikerlelkek közelednek egymáshoz, mind jobban megérlelődik bennük az érzés, hogy ikerpárjuk valahol ott várakozik a közelben.

Egyre jobban megbíznak ösztöneikben, miközben éberségüket megőrizve készen állnak arra, hogy megfeleljenek annak a sorsfordító alkalomnak, amely

csak egyszer fordul elő egy életben.

És amikor eljön az ideje, a körülmények is úgy fordulnak, hogy összehozzák az ikerlelkeket. A lelkek egymásra ismerése hihetetlenül nagy pillanat. A szikra ekkor patta egyikükről a másikra, ekkor lobban fel a láng.

Paradox módon noha a beteljesedés egyetlen szempillantás műve, lelki nemesedés is megelőzi. Az újonnan megszerzett tudatosságnak időre van szüksége, hogy megizmosodjék, és átverekedje magát azon a bonyolult jellemen, amely körbeburkolja a lelket.

Ez a kiteljesedés szakadatlan aktivitást kíván, amely jó ideje tart, és a továbbiakban is megerősíti a lelket.

Az ikerpárunk megérkezésének megbízható jelei az azonnali feltétel nélküli szeretet, egy olyan érzés, amelyet az érintett felek tudatosan is átélnek, miután nyíltan elfogadják ikerpárjukat.

Megkérdezhetjük erre, hogyan lehet ez a szeretet feltétel nélküli, mikor még ideje sem volt kibontakozni. Dehogynem volt ideje: egy örökkévalóság állt rendelkezésére az idők kezdete óta, mígnem a lélek fejlődésének jelen pontjára ért.

Az ikerlelkek nem úgy tekintenek egymásra, mint más közönséges halandók:

soha nem gyarló embernek, hanem makulátlanul tiszta léleknek látják a párjukat. Egyszerűen „tudják”, milyen is az igazi valója.

Az összképet a tisztaság világossága uralja, amely nem vakítja el látásukat úgy, hogy csak a hibákat vegyék észre egymásban. Felülemelkednek az elfogadás-elutasítás földhözragadt ellentétpárján. A világosság mindent eláraszt körülöttük, és szeretetre méltóvá varázsol.

Az ikerlelkek találkozásának fontos közös ismertetőjelei vannak, noha a beszámolók sokszínűek és egyéniek. Valaki így beszélt ikerpárja felismeréséről:

„Olyan ez, mint a különbség egy kicsiny, hordozható, fekete-fehér képeket sugárzó televíziós készülék és egy vadonatúj mozi között, ahol mindent gyönyörű színekben és sztereó hangzással élvezhet az ember.”

Felhasznált irodalom: Patricia Joudry – Maurie E. Pressman: Twin Souls című könyve

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error:
Send this to a friend