A Plejádok Fényküldöttei

Minden alkalommal, amikor egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez érünk, általában 5200 vagy 26 000 évente, felbukkannak a Plejádok Fényküldöttei.

Esetükben olyan lénycsoportról van szó, amelynek tagjai különböző felelősségű tisztségeket töltenek be.


írta: Amorah Quan Yin, A Plejádok Fényküldöttei című könyv szerzője


Közéjük tartoznak Földünk és a Naprendszerünk védelmezői is. Őrzőinkként azért keresnek fel minket, hogy ráébresszenek aktuális fejlettségi szintünkre, és megmutassák, milyen lépéseket kell megtennünk a következő szint elérése érdekében.

Tudásuk nemcsak Földünk egészére vonatkozik, hanem azokra az egyénekre is, akik — mint jómagam — személyes kapcsolatban állnak velük. Ha a szándékaim őszinték és helyénvalóak, plejádokbeli barátaim megjelennek. Legyen szó akár személyes gyógyulásomról vagy tisztulásomról, információkérésről vagy olykor puszta megerősítésről, emlékeim felelevenítéséről, hogy földi küldetésemet betölthessem, a Plejádokbeliek minden esetben segítségemre vannak a maguk megfelelő és jelentőségteljes módján.

A Plejádok Fényküldöttei között több különböző lény található, mindegyiküknek megvan a maga egyedi szerepe, így igen széles körben tudnak segítséget nyújtani. Ugyanakkor persze nem minden Plejádokbeli tartozik ebbe a csoportba.

Ra, aki filozofikus útmutatásokban szokott beszélni hozzám, egyike azon lényeknek, akikből a Plejádok Arkangyalainak Fénytestvérisége áll. Ezek az arkangyali lények Földünk és a Naprendszerünk szellemi őrzői.

A Fénytestvériség négy csoportra osztható aszerint, hogy ki milyen színű fényt sugároz magából: aranysárgát, skarlátvöröset, égszínkéket vagy smaragdzöldet. Egy-egy színhez rengeteg fénylény tartozik, de az egy színhez tartozók mind ugyanazt a nevet viselik.

A Plejádok Arkangyali Fénytestvériségének ragyogó aranysárga fényt sugárzó tagjait egységesen Ra névvel illetik, ők a minden tapasztalásból fakadó isteni bölcsesség megtartói.

Az égszínkék fénylények neve Ptah, ők az élet örökös természetének védelmezői és fenntartói. A vörös színű lények neve Ma-at, ők a szellem harcosai, az isteni bátorság félelmen túli energiájának őrei.

A másik három arkangyali csoporthoz képest napjainkban a Ma-at lények közül vannak Földünkön inkarnált állapotban a legtöbben.

Végül a smaragdzöld fénylények neve An-Ra, akik az isteni együttérzés és megértés energiáinak hordozói. A Plejádok arkangyali lényeinek némelyike tudatos kapcsolatot létesít emberi lényekkel — velem is így tett például Ra.

Mások a Plejádok központi napja, az Alcyone körül összpontosuló csillaghalmazok bolygóközi kapcsolatainak fenntartásáért felelősek, megint mások pedig tudatosan álmodó emberi lényekkel dolgoznak együtt, olyan lehetőségeket tárva fel előttük, amelyeknek észrevétele amúgy fizikai korlátainkba ütközne.

Néha előfordul, hogy speciális, gyógyító álmokat bocsátanak ránk, elősegítve ezzel a múlt elengedését és a fejlődésben való továbblépést, vagy az önkifejezés olyan újfajta módozatainak a megtalálását, amelyek sokkal jobban illenek valódi, majdan kibontakozó önmagunkhoz.

Az emberiség és a Föld életébe való beavatkozásuk egyik konkrét példáját 1992 telén figyelhettük meg. Ekkor a Plejádok Fényküldöttei jelenleg emberi létformát magukra öltött társaikat testen kívüli űrutazásra vitték — egy szempillantás alatt megtettük a Föld és a Plejádok csillagkép közötti távolságot.

Ünnepet ültünk, nagy sokaság verődött össze emberi fénymunkásokból és a Galaktikus Tanács tagjaiból, köztük természetesen a Plejádok Fényküldötteivel — s minő megtiszteltetés: én is ott lehettem. Oda-vissza megtapasztalhattam hát ezt a „téren és időn túli”, néhány másodpercnél nem hosszabb utazást Földünk és a Plejádok naprendszerének egyik bolygója között.

Maga az idegen bolygó hihetetlen meglepetésekkel szolgált. Az ott lakó Plejádokbeliek az egész bolygót múzeumnak rendezték be, ahol a galaxisban valaha létezett valamennyi faj példányaiból őriztek néhányat, olyanokat is, amelyek Földünkön réges-rég kihaltak.

Ősidők előtti fafajták alkottak például erdőségeket, a Plejádokbeliek pedig a legnagyobb elragadtatással ápolták és gondozták múzeumuk kincseit. A Plejádok Arkangyali Fénytestvérisége és a Plejádok Fényküldöttei speciális tevékenységeit hosszan lehetne még taglalni, de részemről csak egy átfogó képet szerettem volna felvázolni széles körű küldetésük és hozzáértésük palettájáról.

A Plejádok Fényküldöttei között mellesleg pszi-sebészek és gyógyítók is akadnak, akikkel szintén volt szerencsém együtt dolgozni. Ők ugyan nem tartoznak a Plejádok Arkangyalai közé (hadd rövidítsem így a Plejádok Arkangyalainak Fénynyiestvériségét), de mégis szoros kapcsolatban állnak velük.

Ha közérthetően szeretném kifejezni magam, azt mondhatnám, hogy a Plejádok Arkangyalai az ő instruktoraik, akik megszabják a teendőiket. Ahogyan a mi Naprendszerünkben a Föld fejlődését is felügyeli a Tizenkettek Legfelsőbb Tanácsa, úgy tölt be hasonló funkciót a Plejádok Arkangyalainak Fénytestvérisége a Plejádokon.

Ahogyan a Tizenkettek Legfelsőbb Tanácsának útmutatásai alapján Földünket angyalok, Fellemelkedett Mesterek és tanítók vigyázzák, úgy a Plejádokbelieknek is megvannak a maguk társaságai, akik a Plejádok Arkangyalainak szolgálatában állnak. Ugyanakkor ezek az arkangyalok — bolygónk Legfelsőbb Tanácsához hasonlóan — egy magasabb Abszolútumnak tartoznak felelősséggel. Ezek a hierarchikus tagozódások azonban semmi esetre sem jelentenek úr-szolga viszonyt, már legalábbis ami olyasmit engedne feltétezni, hogy egyikük több vagy jobb, mint a másik.

A szervezeti felépítés pusztán az egyes lények alapvető természetét tükrözi, akik a fejlődés egy bizonyos fokának elérése után már csak mások szolgálatára vágynak, arra, hogy adhassanak. Ahogyan nekem sikerült megértenem, a szolgálatkészségnek ez a vágya abból a magas fokú Isteni Szeretetből fakad, amelyet emberi ésszel aligha vagyunk képesek – még csak megközelítőleg is – felfogni.

Ezt a vágyat ugyanaz az erő táplálja, amely minden fejlődés hajtómotorja: az elkülönültség feloldásának ereje, az Istennel/Istennővel/Vagyok Aki Vagyokkal való eggyé válás ereje.

Ezek a magasan fejlett fénylények újra teljesen eggyé szeretnének válni velünk! Az Arkangyali Fénytestvériségbe tartozó csoportok nevei – Ra, An-Ra, Ma-at, Ptah – sokaknak ismerősen hangozhatnak, mivel ezeket a neveket az ősi Egyiptomban rendszeresen használták, különösen az uralkodói címekben.

Az akkori egyiptomiak spirituálisan jóval fejlettebbek voltak mai utódaiknál. A Plejádokbeliek – köztük az Arkangyali Fénytestvériség tagjainak – általános szokása volt az ősi egyiptomiakkal folytatott kommunikáció, akik a maguk akkori szellemi fejlettségi szintjén képesek voltak válaszolni és engedelmeskedni a felsőbb akaratnak.

A Plejádokbeliek szellemi bölcsességük legjavát átadták nekik: gyógyító módszereiket, a teljes körű érzékelés képességének kifejlesztési módját, valamint a Földnek – a Naprendszerünk, a Galaxisunk és a legtávolabbi univerzumok fejlődésében betöltött – célját és szerepét illető ismereteket.

Az ősi Egyiptomban sok Plejádokbeli öltött emberi testet, míg mások a magasabb dimenziókban dolgoztak együtt a látókkal, a templomi álmodókkal, a gyógyítókkal, a papokkal és papnőkkel, illetve magukkal a fáraókkal. Mindannyiukat egy közös cél vezérelte: bolygónk és az emberi faj fejlődésének átfogó előmozdítása; olyan mértékű tudásanyag felhalmozása és elraktározása itt, a Földön, hogy amikor elérkezik majd a Nagy Felébredés ideje, akkor minden szükséges dolog rendelkezésre álljon. Természetesen nem kizárólag az egyiptomi civilizáció részesült efféle áldásban.

Felhasznált irodalom: Amorah Quan Yin – A Plejádok Fényküldöttei

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

error: