Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

A lemúriai faj 3.rész

A második rész folytatása. Részlet Rudolf Steiner, Az Akasha krónikából című művéből.

Néhány szót kell még szólnunk az említett templomi helyek jelentőségéről. Tulajdonképpen nem vallás volt az, amit ott ápoltak, hanem “isteni bölcsesség és művészet”.

Amit az ember ott kapott, azt a szellemi világerők közvetlen ajándékának érezte. S amikor ebben az ajándékban részesült, saját magát e világerők “szolgájának” tekintette.

“Megszenteltnek” érezte magát mindennel szemben, ami nem szellemi. Ha az emberiség fejlődésének ezen a fokán a vallásról akarunk beszélni, akkor azt az “akarat vallásának” nevezhetnénk. A vallásos hangulat és szentség onnan adódott, hogy az ember a kapott erőket mint szigorú isteni “titkot” őrizte, s hogy olyan életet élt, ami hatalmát megszentelte.

A többiek a legnagyobb fokú félő tisztelettel adóztak azoknak, akiknek ilyen erejük volt. S ezt nem valamiféle törvény írta elő, hanem az általuk gyakorolt közvetlen hatalom következménye volt. Aki nem volt beavatott, magától értetődően a beavatottak mágikus befolyása alatt állt. S az is magától értetődött, hogy a beavatottak megszentelt személyeknek tekintették magukat, hiszen templomi beavató helyeiken teljes betekintést nyertek a természeti erők működésébe.

Bepillanthattak a természet teremtő műhelyébe. Átélték az érintkezést azokkal a lényekkel, akik magát a világot építik. Ezt a kapcsolatot joggal nevezhetjük az istenekkel való érintkezésnek. Ami később “beavatás”-ként, “misztérium”-ként kifejlődött, az az emberek istenekkel való érintkezésének ebből az eredeti formájából származott. Az elkövetkezendő időkben ennek az érintkezésnek másként kellett alakulnia, mert az emberi képzetalkotás, az emberi szellem más formát öltött.

Különösen fontos dolog történt a lemúriai fejlődés folyamán annak következtében, ahogyan a nők éltek. Az előzőekben leírt módon különleges emberi erőket fejlesztettek ki magukban. A természettel szoros kapcsolatban álló képzelőerejük világának magasabb fokú kibontakozását tette náluk lehetővé.

Értelmileg magukba fogadták a természet erőit és hagyták, hogy azok lelkükben tovább hassanak. Ezáltal létrejöttek az emlékezőképesség csírái. Az emlékezőképességgel pedig belépett a világba az a képesség is, hogy megalkossák az első, legegyszerűbb morális fogalmakat.

A hímneműek akarati kiképzése egyelőre ezt még nem tette lehetővé. A férfiak ösztönszerűen vagy természetes impulzusaikat, vagy a beavatottak irányítását követték.

A női jellegből származtak a “jó”-ról és “rossz”-ról való első képzetek. A képzetek világában mélyebb benyomást keltő dolgok közül egyeseket elkezdtek szeretni, másokat megvetni. Amíg a hím jelleg uralma inkább az akarati erők külső hatására, a természeti erők külső kézben tartására irányult, ezzel egy időben létrejött a női elemben egy lelki hatás, ami az ember belső, személyes erőin alapult.

Csak az értheti meg helyesen az emberiség fejlődését, aki figyelembe veszi, hogy a képzetek kifejlesztése terén az első lépéseket a nők tették meg. Tőlük származik az értelmes képzetalkotással, az emlékezőerő kialakításával kapcsolatos szokások megteremtése, amelyek a jogi élet és bizonyos moralitás csíráját képezték.

A férfiak meglátták a természeti erőket és hatottak velük, de a nők voltak azok első megfejtői. Különös, újfajta élet kezdődött el náluk: az utólagos elgondolkodás valami fölött. Ez a gondolkodásmód sokkal személyesebb természetű volt, mint a férfiaké. Gondoljuk csak meg, hogy ez a női gondolkodásmód is bizonyos fajta tisztánlátás volt, ha különbözött is a férfiak akarati mágiájától.

A női lélek másféle szellemi erők számára volt hozzáférhető. Olyanok számára, amelyek inkább a lélek érzelmi elemeihez szóltak, és kevésbé a szellemi elemekhez, amelyek inkább a férfiaknál voltak meg. Így a férfiakból olyan hatás áradt, amely inkább isteni-természeti, a nőkből pedig olyan, ami inkább isteni-lelki volt.

folyt.köv.

Hirdetés
This div height required for enabling the sticky sidebar